GRADIENT 5

Spoločnosť GRADIENT 5, s.r.o. je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti SR ako Znalecká organizácia v odbore EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV, v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č. 328/2004 Z. Z. viac informácií.


Účely ocenenia firmy:

– Zmena právnej formy spoločnosti

– Zvýšenie základného imania

– Ocenenie výšky nepeňažného vkladu

– Stanovenie reálnej hodnoty majetku firmy
pri zlúčení spoločností

– Stanovenie výšky vkladu spoločníka
napr. pri odpredaji podielu

– Výpočet hodnoty akcie

– Stanovenie hodnoty časti firmy

– Ocenenie pre účely konkurzného speňaženia majetku


Controlling a reporting pre stredné a menšie firmy bez vysokých nákladov

Kvalitný controlling a reporting v menšej firme nemusí stáť desiatky tisíc €, pokiaľ sa implementuje rozumne.

Pre tento typ firiem ponúkame obsahovo rovnocenné riešenie, ako vo veľkých firmách, pokrývajúce ekonomické a finančné výsledky, analýzu obchodu a prevádzky či výsledky výroby. V prípade potreby pripájame riešenie procesných kalkulácií a multidimenzionálne vyhodnotenie profitability.

Úsporu oproti „veľkým“ riešeniam dosahujeme najmä vynechaním drahých softvérov a zjednodušením reportov a metodík, zohľadňujúc špecifiká menšej a jednoduchšej firmy.

Naše riešenia controllingu a reportingu sú otvorené a modulárne, takže pri raste firmy či zvyšovaní nárokov užívateľov je možné prejsť na sofistikovanejšie riešenia. Výhodou je, že potom už budú existovať dostatočné skúsenosti, takže bude jednoduchšie definovať požiadavky a i nová implementácia drahšieho softvéru prebehne omnoho rýchlejšie a hladšie.


Audit controllingu a reportingu

Pre vyspelé firmy, ktoré majú úspešne zavedený controlling a reporting, ponúkame „preventívnu prehliadku“ tohto procesu.

Počas niekoľkých dní vyhodnotíme najmä vhodnosť metodiky kalkulácií, vyhodnocovanie ziskovosti produktov a zákazníkov, kvalitu reportingu a využívanie výstupov v riadení a v odmeňovaní, plánovanie a rozpočtovanie, riadenie odchýlok, prepojenie so stratégiou, ucelenosť, koncepčnosť a vyváženosť oblastí controllingu vzhľadom na typ a veľkosť firmy.

V závere navrhneme možnosti zlepšenia procesu controllingu.

Správna cena produktu?
„…a cena na tento rok bude 400 € namiesto avizovaných 270 €“ ukončil úvodnú hodinu môj učiteľ jogy.
„Viete, prihlásilo sa vás iba 8 namiesto očakávaných 15 a treba pokryť náklady“, ospravedlňoval nepríjemnú správu.

Zaskočilo ma to, hoci prežijem aj takúto cenu bez väčšej ujmy. Neviem, ako ostatní.

Skôr ma škrela výrazná zmena pravidiel a k slovu sa hlási moja profesionálna deformácia: je správne, ak niekto v kalkuláciách prenáša svoje problémy na zákazníka?

Nedostatok dopytu a z tohto dôvodu nízke vyťaženie kapacít nie je totiž vinou (zvyšných) zákazníkov, ale problém toho, ktorý ponúka svoje produkty. Darmo namieta, že tak robí už desiatky rokov a nemôže za súčasný pokles dopytu.

V trhovej ekonomike nemôže nik očakávať istoty z minulosti aj v budúcnosti, skôr opačne. V dnešnej turbulentnej dobe je takmer isté, že ak som mal v minulosti výnimočný a úspešný produkt, dnes sa z neho stáva komodita, ktorá sa kupuje podľa najnižšej ceny a v budúcnosti o ten istý produkt už nikto ani nezakopne.

Ani v prírode nie je zaručené prežitie jedinca, no jeho pravdepodobnosť môže zvyšovať posilňovaním svojich potenciálov a flexibilným prispôsobovaním sa aktuálnym podmienkam.

V podnikovom prostredí to znamená neustále monitorovanie situácie na trhu a poskytovanie takých produktov, ktorých cena i tržby pokryjú nielen oprávnené náklady, ale aj zaujímavý zisk.

Asi preto má GRADIENT 5 v dnešnej dobe veľa požiadaviek od  klientov v oblasti presných kalkulácií (oprávnených nákladov), reportingových a controllingových systémov. Ich úlohou je  nielen „strážiť náklady“, ale hlavne sledovať, v ktorých produktových a zákazníckych segmentoch vzniká dostatočný zisk a ktoré sú zrelé na urýchlené prehodnotenie.

Kalkulácie a cenotvorba G5


Procesný controlling v praxi
cyklus motivačných článkov

Procesné riadenie i procesný controlling patria k náročnejším manažérskym nástrojom. Iba málo firiem na Slovensku ich naozaj efektívne využíva, hoci v súčasnom turbulentnom trhovom prostredí môžu priniesť zlepšenie výsledku hospodárenia a najmä podporiť dlhodobú úspešnosť firmy.

Preto radi poskytneme aj takýmto spôsobom tipy na budovanie procesného controllingiu i na jeho využitie v praxi.

Viac informácií k článkom

MonetABC


Externý controlling a reporting
Pokiaľ veľkosť Vašej firmy neumožňuje zamestnať špičkového controllera na plný úväzok, ale napriek tomu cítite potrebu mať financie a hospodárenie firmy pod kontrolou, ponúkame rozumný kompromis. Pomôžeme vybrať kľúčové ukazovatele vo Vašej firme a zabezpečíme ich mesačné vyhodnocovanie.