gototopgototop
top


Spoločnosť GRADIENT 5, s.r.o.

je zapísaná na

Ministerstve spravodlivosti SR

ako

Znalecká organizácia

v odbore

EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV,

v odvetví

Oceňovania a hodnotenia podnikov

v zmysle Zákona č. 328/2004 Z. Z.

viac informácií


Účely ocenenia firmy:

- Zmena právnej formy spoločnosti

- Zvýšenie základného imania

- Ocenenie výšky nepeňažného vkladu

- Stanovenie reálnej hodnoty majetku firmy
pri zlúčení spoločností

- Stanovenie výšky vkladu spoločníka
napr. pri odpredaji podielu

- Výpočet hodnoty akcie

- Stanovenie hodnoty časti firmy

- Ocenenie pre účely konkurzného speňaženia majetku


Controlling a reporting pre stredné a menšie firmy bez vysokých nákladov

Kvalitný controlling a reporting v menšej firme nemusí stáť desiatky tisíc €, pokiaľ sa implementuje rozumne.

Pre tento typ firiem ponúkame obsahovo rovnocenné riešenie, ako vo veľkých firmách, pokrývajúce ekonomické a finančné výsledky, analýzu obchodu a prevádzky či výsledky výroby. V prípade potreby pripájame riešenie procesných kalkulácií a multidimenzionálne vyhodnotenie profitability.

Úsporu oproti "veľkým" riešeniam dosahujeme najmä vynechaním drahých softvérov a zjednodušením reportov a metodík, zohľadňujúc špecifiká menšej a jednoduchšej firmy.

Naše riešenia controllingu a reportingu sú otvorené a modulárne, takže pri raste firmy či zvyšovaní nárokov užívateľov je možné prejsť na sofistikovanejšie riešenia. Výhodou je, že potom už budú existovať dostatočné skúsenosti, takže bude jednoduchšie definovať požiadavky a i nová implementácia drahšieho softvéru prebehne omnoho rýchlejšie a hladšie.


 

Audit controllingu a reportingu

Pre vyspelé firmy, ktoré majú úspešne zavedený controlling a reporting, ponúkame „preventívnu prehliadku“ tohto procesu.

Počas niekoľkých dní vyhodnotíme najmä vhodnosť metodiky kalkulácií, vyhodnocovanie ziskovosti produktov a zákazníkov, kvalitu reportingu a využívanie výstupov v riadení a v odmeňovaní, plánovanie a rozpočtovanie, riadenie odchýlok, prepojenie so stratégiou, ucelenosť, koncepčnosť a vyváženosť oblastí controllingu vzhľadom na typ a veľkosť firmy.

V závere navrhneme možnosti zlepšenia procesu controllingu.


 

Správna cena produktu?

...a cena na tento rok bude 400 € namiesto avizovaných 270 €“ ukončil úvodnú hodinu môj učiteľ jogy.
„Viete, prihlásilo sa vás iba 8 namiesto očakávaných 15 a treba pokryť náklady“, ospravedlňoval nepríjemnú správu.

Zaskočilo ma to, hoci prežijem aj takúto cenu bez väčšej ujmy. Neviem, ako ostatní.

Skôr ma škrela výrazná zmena pravidiel a k slovu sa hlási moja profesionálna deformácia: je správne, ak niekto v kalkuláciách prenáša svoje problémy na zákazníka?

Nedostatok dopytu a z tohto dôvodu nízke vyťaženie kapacít nie je totiž vinou (zvyšných) zákazníkov, ale problém toho, ktorý ponúka svoje produkty. Darmo namieta, že tak robí už desiatky rokov a nemôže za súčasný pokles dopytu.

V trhovej ekonomike nemôže nik očakávať istoty z minulosti aj v budúcnosti, skôr opačne. V dnešnej turbulentnej dobe je takmer isté, že ak som mal v minulosti výnimočný a úspešný produkt, dnes sa z neho stáva komodita, ktorá sa kupuje podľa najnižšej ceny a v budúcnosti o ten istý produkt už nikto ani nezakopne.

Ani v prírode nie je zaručené prežitie jedinca, no jeho pravdepodobnosť môže zvyšovať posilňovaním svojich potenciálov a flexibilným prispôsobovaním sa aktuálnym podmienkam.

V podnikovom prostredí to znamená neustále monitorovanie situácie na trhu a poskytovanie takých produktov, ktorých cena i tržby pokryjú nielen oprávnené náklady, ale aj zaujímavý zisk.

Asi preto má GRADIENT 5 v dnešnej dobe veľa požiadaviek od  klientov v oblasti presných kalkulácií (oprávnených nákladov), reportingových a controllingových systémov. Ich úlohou je  nielen „strážiť náklady“, ale hlavne sledovať, v ktorých produktových a zákazníckych segmentoch vzniká dostatočný zisk a ktoré sú zrelé na urýchlené prehodnotenie.

Kalkulácie a cenotvorba G5


 

Procesný controlling v praxi

cyklus motivačných článkov

V prvom polroku 2013 uverejňuje odborný mesačník FINANČNÝ MANAŽMENT sériu článkov so spoločnou témou "Procesný controlling", ich autorom je Milan Veščičík.

Procesné riadenie i procesný controlling patria k náročnejším manažérskym nástrojom. Iba málo firiem na Slovensku ich naozaj efektívne využíva, hoci v súčasnom turbulentnom trhovom prostredí môžu priniesť zlepšenie výsledku hospodárenia a najmä podporiť dlhodobú úspešnosť firmy.

Preto radi poskytneme aj takýmto spôsobom tipy na budovanie procesného controllingiu i na jeho využitie v praxi.

Viac informácií k článkom

MonetABCExterný controlling a reporting

Pokiaľ veľkosť Vašej firmy neumožňuje zamestnať špičkového controllera na plný úväzok, ale napriek tomu cítite potrebu mať financie a hospodárenie firmy pod kontrolou, ponúkame rozumný kompromis. Pomôžeme vybrať kľúčové ukazovatele vo Vašej firme a zabezpečíme ich mesačné vyhodnocovanie.


http://www.kalkulacie.eu/

 

 

 


  
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne semináre

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:

Procesný kontroling
Bratislava 14.-15.6.2016

Nákupný kontroling
Bratislava 16.6.2016

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 7.-8.6.2016

Investičné rozhodovanie
Bratislava 26.5.2016

Cenotvorba vs. kalkulácie
Bratislava 24.-25.5.2016

Ako vybudovať efektívny nákup?
Bratislava 18.5.2016

Finančný controlling v praxi
Bratislava 12.-13.5.2016

Ako vybudovať efektívny nákup?
Bratislava 27.4.2016

Oceňovanie firmy - ako zvýšiť jej hodnotu?
Bratislava 20.4.2016

Nákladový a procesný controlling
Bratislava 14.-15.4.2016

Ekonomika a financie pre neekonómov
Bratislava 7.-8.4.2016

Praktický reporting na podporu riadenia
Bratislava 17.-18.3.2016

Finančný controlling v praxi

Bratislava 10.-11.3.2016

Kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 12.-13.11.2015

Stavba finančného a business plánu
Ukončený

Nákladový a procesný controlling vo finančných inštitúciách
Ukončený

Activity Based Costing 
15 rokov skúseností

Ukončený

Nákladová analýza procesov
Uzavretý seminár ZSE.
Vplyv výrobného procesu na ekonomiku firmy
Ukončený.
Ukončený
Hodnotenie investícií
Ukončený

Od kalkulácií k zvyšovaniu zisku
Ukončený
Ekonomicko-finančné minimum
Ukončený

Kalkulačné metódy
v podnikovej praxi
Ukončený

Procesný controlling
s využitím Activity  Based Costing
Ukončený

Life Cycle Cost (LCC) - Náklady na životný cyklus výrobku
Ukončený

V prípade záujmu o uvedené semináre nás kontaktujte
e-mailom na adrese:
seminare@gradient5.sk


kalkulacie.eu

bottom

Copyright © 2008 - 2012, GRADIENT5 | SEO