gototopgototop
top


ZNALECKÉ A EXPERTNÉ POSUDKY


Trhové ocenenia firiem, ich častí a majetku firmy

Spoločnosť GRADIENT 5 spol. s r.o. je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti ako Znalecká organizácia v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č.382/2004 Z. z. a príslušných vykonávacích vyhlášok.

Pri vypracovaní znaleckých posudkov postupujeme podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Počas nášho pôsobenia náš znalecký tím vypracoval stovky posudkov pre takmer všetky obvyklé účely použitia.

Využitie trhového ohodnotenia

Všade tam, kde sa vyžaduje realistické posúdenie trhovej hodnoty firmy, alebo jej časti, napríklad:

  • predaj podniku, alebo jeho samostatnej časti podniku

  • nepeňažný vklad do podniku, navýšenie základného imania (pohľadávka, časť podniku, ...)

  • konkurzné a exekučné konanie

  • transformácia spoločnosti na inú právnu formu

  • delenie, zlučovanie firiem (stanovenie podielu firiem)

  • kúpa viac ako 10 % akcií alebo podielov spoločnosti (§ 59a Obchodného zákonníka)

  • stanovenie hodnoty akcií, podielu v spoločnosti, goodwillu, značky

  • realistické ocenenie aktív (majetku) a cudzích pasív a iné.

Popri spracovaní znaleckého posudku na celú firmu je možné ohodnotiť aj jednotlivé časti majetku.


Zákony a usmernenia:

ZÁKON č. 522/2007 Z.z. zo dňa 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006

VYHLÁŠKA MS SR č. 626/2007 Z.z. zo dňa 14. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
VYHLÁŠKA MS SR č. 500/2005 z 26. októbra 2005 
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inštrukcia č. 12/2005 MS SR z 19. júla 2005 
o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole (platná od 1.8.2005)

VYHLÁŠKA MS SR č. 490 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA MS SR č. 491 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

VYHLÁŠKA MS SR č. 492 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku


 

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 


Referenčné znalecké a expertné posudky

Príklady ocenenia firiem a ich častí

Nasledujúce príklady z našej praxe uvádzame pre záujemcov u vypracovanie znaleckého alebo expertného posudku.

Vzhľadom na dôvernosť informácií sme z nich vynechali názvy firiem a cielene pozmenili niektoré údaje.

 


Výpočet ušlého zisku 1.

Majiteľovi reštaurácie na južnom Slovensku bolo napriek platnej nájomnej zmluve zo strany znemožnené zo strany prenajímateľa otvoriť reštauráciu v lukratívnej lokalite mesta. Majiteľ reštaurácie si uplatňoval ušlý zisk voči prenajímateľovi prostredníctvom súdu. Za týmto účelom bol vypracovaný znalecký posudok vo veci ušlého zisku za príslušné obdobie.


Vklad časti podniku

Úspešná strojárska firma plánovala ďalší rozvoj, na ktorý jej chýbali vlastné zdroje a finančné inštitúcie neboli ochotné spolufinancovania.

Vedenie našlo investora, ktorý bol pripravený vložiť kapitál do novej firmy, do ktorej vloží strojárska firma časť svojej prevádzky. Vypracovali sme znalecký posudok vo veci ohodnotenia časti podniku za účelom nepeňažného vkladu do spoločného podniku.


Predaj spoločnosti

Majiteľom stredne veľkej potravinárskej  firmy došla trpezlivosť a rozhodli sa predať ju, nakoľko neboli spokojní s jej hospodárskymi výsledkami. Cena za spoločnosť bola dohodnutá, avšak pre administratívno - daňové dôvody bolo potrebné objektivizovať dohodnutú cenu znaleckým posudkom.


Zmena právnej formy zo spol.s r.o. na a.s.

Spoločnosť sa rozhodla zmeniť svoju právnu formu zo spol. s r. o. na akciovú spoločnosť. Zo zákona je potrebné vypracovať znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že (reálna) hodnota vlastného imania zodpovedá upisovanému základnému imaniu.


Kapitalizácia pôžičiek majiteľa svojej firme

Majiteľ výrobnej spoločnosti dlhodobo požičiaval cez pokladňu peniaze vlastnej firme, niekedy zaplatil za ňu faktúry dodávateľom, inokedy vybral peniaze z účtu firmy a do pokladne vložil len časť výberu. Dôsledkom bola netransparentná situácia a navyše sa firma  dostala do predĺženia (záporné vlastné imanie)

Preto bolo nevyhnutné riešiť situáciu a nejjednoduchšie to bolo nepeňažným vkladom (kapitalizáciou  pohľadávok). Predpokladom znaleckého posudku bolo "zmluvné ošetrenie" vzájomných finančných tokov a znalecký posudok stanovil, že hodota nepeňažného vkladu zodpovedá navýšenému základnému imaniu.


Ocenenie majetku obchodného centra

Významné obchodno-spoločenské centrum na západnom Slovensku zmenilo majiteľa formou prevodu obchodného podielu na švajčiarsku spoločnosť. Za účelom zaúčtovania precenení majetku a záväzkov v účtovníctve bol vypracovaný znalecký posudok.


Ocenenie pohľadávok spoločnosti v konkurze

Správca strojárskej spoločnosti v konkurze potreboval stanoviť všeobecnú hodnotu jednotlivých pohľadávok za účelom ich ponúknutia na odkúpenie v rámci sopeňažovania majetku.


Odpredaj podielu v spoločnosti spolumajiteľovi

Po desiatich rokoch úspešnej existencie firmy sa rozhodli dvaja spoločníci odpredať svoje podiely tretiemu spolumajiteľovi. Stanovenie hodnoty podielov expertným posudkom bolo mimoriadne náročné a museli sme použiť kombinovanú metódu, nakoľko spoločníci nechali pri budovaní firmy kus svojho života a nie všetky vplyvy boli exaktne zachytené v účtovníctve. Predstavy o hodnote firmy boli prirodzene odlišné, ale po viacerých stretnutiach a diskusiách bola všetkými stranami akceptovaná výsledná všeobecná hodnota firmy k stanovenému dátumu.


Predaj spoločnosti

Majiteľom stredne veľkej potravinárskej  firmy došla trpezlivosť a rozhodli sa predať ju, nakoľko neboli spokojní s jej hospodárskymi výsledkami. Cena za spoločnosť bola dohodnutá, avšak pre administratívno - daňové dôvody bolo potrebné objektivizovať dohodnutú cenu znaleckým posudkom.


Stanovenie hodnoty spoločnosti pre projekt privatizácie

Vypracovali sme desiatky znaleckých posudkov vo veci ocenenia podnikov pre proces privatizácie.


Dedičské konanie

Po tragickej smrti majiteľa viacerých firiem sa stali jeho podiely v týchto firmách predmetom dedičského konania. Za týmto účelom sme vypracovali expertné posudky, ktoré objektivizovali hodnotu časti dedičstva.


Hodnota obchodnej siete

Distribučná spoločnosť s pokrytím stredného a východného Slovenska dlhodobo nedosahovala uspokojivé hospoidárske výsledky. Majitelia uvažovali s viacerými variantmi ďalších krokov, preto potrebovali posúdiť reálnu hodnotu majetku.

K nehmotným aktívam patrila sieť prevádzok, ktoré generovali tržby s rôznou rentabilitou. Náš znalecký posudok objektivizoval ich hodnotu podľa predpokladov ich ďalšieho prevádzkovania.


Výpočet ušlého zisku 2.

Dopravnej spoločnosti havaroval jeden z kamiónov, prostredníctvom ktorého zabezpečoval svoju činnosť. Súčasťou poistenia bol aj ušlý zisk, ktorý však poisťovňa nechcela akceptovať. Preto sme vypracovali znalecký posudok vo veci ušlého zisku ako podklad pre súdne vymáhanie dlhu.


Predaj majetku spoločnosti

Renomovaná spoločnosť sa rozhodla predať časť hnuteľného a nehnuteľného majetku personálne spriaznenej spoločnosti, preto sa rozhodla objektivizovať jeho hodnotu znaleckým posudkom.


Uvažovaný odpredaj s.r.o. vo vlastníctve obce

Reštauračno - ubytovacie zariadenie vo vlastníctve obce dlhodobo neprinášalo primeraný zisk, preto obecné zastupiteľstvo uvažuje o jeho odpredaji.

Vzhľadom na rôznosť názorov a citlivosť transakcie sme boli oslovení vypracovať expertný posudok vo veci výhodnosti speňaženia majetku obce a posúdenia možných variantov .


Záruka v banke

Úspešná potravinárska spoločnosť stojí pred rozšírením výrobných kapacít, na ktoré má zaistené zákazky. Vzhľadom na pozitívnu dlhodobú spoluprácu je banka ochotná spolufinancovať investíciu, ale ako podmienku si dáva ručenie akciami spoločnosti.

Za účelom stanovenia reálnej hodnoty akcií sme vypracovali znalecký posudok, pre potrebu vysokej objektívnosti sme využili kombinovanú metódu.


Ocenenie pohľadávky ako nepeňažného vkladu

Jeden zo spoločníkov s.r.o. zvyšoval svoj podiel na základnom imaní pohľadávkou voči spoločnosti ako nepeňažným vkladom. Jednoduchý, ale podľa Obchodného zákoníka povinný znalecký posudok potvrdil pre súd reálnosť jej hodnoty.


Hodnota firmy - uvažovaný predaj

Majiteľom výrobnej spoločnosti sa podarilo vybudovať za 7 rokov úspešnú výrobnú spoločnosť s dvomi stovkami zamestnancov. Firma mala potenciál ďalšieho rastu, na čo by potrebovala ďalší kapitál, avšak vzhľadom na vysokú zadĺženosť banky neprichádzali do úvahy a majitelia tiež nemali dostatok vlastnúch zdrojov.

Zvažovali viacero možností ďalších krokov (o firmu javili záujem obchodní partneri, preto si ju nechali oceniť, aby zracionalizovali nielen jej hodnotu, ale aj  ktoré jej parametre uvplyvňujú jej hodnotu pozitívnym či negatívnym smerom.


Nezhody medzi vlastníkmi a odpredaj podielov

Česko - slovenská spoločnosť na západnom Slovensku sa úspešne rozbehla, ale po určitom čase začal dochádzať k nezhodám medzi spoločníkmi. Materská česká spoločnosť odoberala časť produkcie, čo bolo pri vysokých objemoch v konjunktúre obojstranne výhodné, ale príchodom krízy vznikali rozdielne predstavy o vyťažovaní výrobných kapacít, garantovaní odobratých množstiev produkcie a tiež o cenách výrobkov.Situácia sa dramatizovala a ako jedno z menej zlých riešení bolo vyplatenie slovenských spoločníkov.

Predstavy o hodnote firmy boli diametrálne odlišné a stálo to veľa nášho úsilia, aby sme zreálnili pohľady oboch strán a častokrát sme boli viac v pozícii mediátora než oceňovateľa. Výsledný expertný posudok bol pragmatickým riešením a hodnota v ňom zohľadňovala nielen "slávnu" minulosť firmy, ale najmä prognózu ďalšieho vývoja a jeho varianty.


Ocenenie majetku pre správcu konkurznej podstaty

Pre správcu konkurznej podstaty družstva sa naskytla možnosť predať ucelenú časť majetku úpadcu. Pre objektivizáciu jej hodnoty sa na nás obrátil s požiadavkou stanoviť všeobecnú hodnotu súboru majetku


 

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

kalkulacie.eu
 

Aktuálne semináre

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:

Procesný kontroling
Bratislava 14.-15.6.2016

Nákupný kontroling
Bratislava 16.6.2016

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 7.-8.6.2016

Investičné rozhodovanie
Bratislava 26.5.2016

Cenotvorba vs. kalkulácie
Bratislava 24.-25.5.2016

Ako vybudovať efektívny nákup?
Bratislava 18.5.2016

Finančný controlling v praxi
Bratislava 12.-13.5.2016

Ako vybudovať efektívny nákup?
Bratislava 27.4.2016

Oceňovanie firmy - ako zvýšiť jej hodnotu?
Bratislava 20.4.2016

Nákladový a procesný controlling
Bratislava 14.-15.4.2016

Ekonomika a financie pre neekonómov
Bratislava 7.-8.4.2016

Praktický reporting na podporu riadenia
Bratislava 17.-18.3.2016

Finančný controlling v praxi

Bratislava 10.-11.3.2016

Kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 12.-13.11.2015

Stavba finančného a business plánu
Ukončený

Nákladový a procesný controlling vo finančných inštitúciách
Ukončený

Activity Based Costing 
15 rokov skúseností

Ukončený

Nákladová analýza procesov
Uzavretý seminár ZSE.
Vplyv výrobného procesu na ekonomiku firmy
Ukončený.
Ukončený
Hodnotenie investícií
Ukončený

Od kalkulácií k zvyšovaniu zisku
Ukončený
Ekonomicko-finančné minimum
Ukončený

Kalkulačné metódy
v podnikovej praxi
Ukončený

Procesný controlling
s využitím Activity  Based Costing
Ukončený

Life Cycle Cost (LCC) - Náklady na životný cyklus výrobku
Ukončený

V prípade záujmu o uvedené semináre nás kontaktujte
e-mailom na adrese:
seminare@gradient5.sk


kalkulacie.eu

bottom

Copyright © 2008 - 2012, GRADIENT5 | SEO