Znalecké a expertné posudky


Trhové ocenenia firiem, ich častí a majetku – konzultácia zdarma

Firma GRADIENT 5 spol. s r.o. je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti ako Znalecká organizácia v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č.382/2004 Z. z. a príslušných vykonávacích vyhlášok.

Pri vypracovaní znaleckých posudkov postupujeme podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Počas nášho pôsobenia sme vypracovali desiatky posudkov pre takmer všetky obvyklé účely použitia.

Využitie trhového ohodnotenia

Všade tam, kde sa vyžaduje realistické posúdenie trhovej hodnoty firmy, alebo jej časti, napríklad:

  • predaj podniku, alebo jeho samostatnej časti podniku
  • nepeňažný vklad do podniku, navýšenie základného imania (pohľadávka, časť podniku, …)
  • konkurzné a exekučné konanie
  • transformácia spoločnosti na inú právnu formu
  • delenie, zlučovanie firiem (stanovenie podielu firiem)
  • kúpa viac ako 10 % akcií alebo podielov spoločnosti (§ 59a Obchodného zákonníka)
  • stanovenie hodnoty akcií, podielu v spoločnosti, goodwillu, značky
  • realistické ocenenie aktív (majetku) a cudzích pasív a iné.

Popri spracovaní znaleckého posudku na celú firmu je možné ohodnotiť aj jednotlivé časti majetku.

 Zákony a usmernenia:

ZÁKON č. 522/2007 Z.z. zo dňa 25. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006

VYHLÁŠKA MS SR č. 626/2007 Z.z. zo dňa 14. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
VYHLÁŠKA MS SR č. 500/2005 z 26. októbra 2005 – plné znenie tu
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inštrukcia č. 12/2005 MS SR z 19. júla 2005 – plné znenie tu
o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole (platná od 1.8.2005)

VYHLÁŠKA MS SR č. 490 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004, – plné znenie tu
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA MS SR č. 491 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 – plné znenie tu
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

VYHLÁŠKA MS SR č. 492 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 – plné znenie tu
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

ZÁKON č. 382/2005 Z.z. MS SR zo dňa 26. mája 2004 – plné znenie tu
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Znalectvo.info@gradient5.sk

alebo volajte  0905/605 069  Dr. Milan Veščičík