Activity Based Costing

ABC, ABC-M

Activity Based Costing je nová moderná metóda kalkulácie nákladov na jednotlivé procesy, produkty a zákazníkov, ktorá eliminuje nepresnosti tradičných metód z minulého storočia (režijné kalkulácie, krycí príspevok).

Poskytuje spoľahlivé informácie pre strategické i operatívne rozhodnutia, nakoľko ukazuje i vzájomné príčinné súvislosti medzi vznikom nákladov v podniku a tržbami za produkty od zákazníkov.

 

Hlavné prínosy a využitie Activity Based Costing – Management: 

 • procesné kalkulácie, mesačné výsledné kalkulácie produktov a ich efektívnosť
 • mesačné vyhodnotenie zisku a ekonomickej pridanej hodnoty podľa klientov a produktov 
 • výkonnostné odmeňovanie podľa reálneho ekonomického prínosu 
 • multidimenzionálna analýza zisku (produkty, klienti, segmenty trhu, obchodné siete) 
 • sprehľadnenie ekonomickej efektívnosti procesov, adresné rozdelenie réžií na konkrétne podnikové činnosti 
 • analýza nákladovosti procesov 
 • objektívne informácie pre outsourcing a benchmarking 
 • modelovanie ekonomického dopadu organizačných a iných zmien (ceny vstupov, vyťaženie kapacít procesov a p.) 
 • plánovanie a rozpočtovanie podľa procesov a činností 
 • optimalizácia portfólia produktov a klientov 
 • ekonomický monitoring pre ISO 9000 a zákaznícku orientáciu 
 • generovanie údajov pre manažérske účtovníctvo a controlling.

Hlavným princípom ABC je „vsunutie“ aktivít medzi zdrojové náklady (účtovníctvo) a výrobky (viď obrázok). Týmto spôsobom vzniká logická väzba medzi nákladmi podľa druhov a aktivitami na jednej strane (každý náklad vznikol z dôvodu nejakej činnosti) a rovnako vzťah medzi nákladmi aktivít a výrobkami (náklady výrobku sa rovnajú súčtu častí nákladov aktivít, ktoré boli potrebné na jeho realizáciu – napr. zásobovania, výroby, predaja a pod).

Schéma ABC

Priradenie nákladov robí systém ABC s využitím tzv. cost-driver-ov (ťahače nákladov, rozvrhové základne). Sú to ľubovoľné údaje z podniku (počty pracovníkov, mzdové náklady, výška pohľadávok klientov, čas operácie na 1 ks výrobku atď.), ktoré je možné mesačne sledovať. Ak majú aktivity charakter vnútropodnikových služieb (napr. údržba, ľudské zdroje), ich skalkulované náklady sa následne prenášajú na ostatné podnikové činnosti podľa skutočne poskytnutých výkonov.

V ďalšom kroku sa prenášajú náklady činností na produkty (výrobky, služby) podľa toho, ktorá činnosť sa podieľala na ktorom produkte, podľa skutočnosti. Dostávame tak mesačné výsledné kalkulácie všetkých produktov s veľmi dobrou presnosťou.

Jedným z najväčších prínosov systému ABC je previazanie nákladov z účtovníctva, procesov a nákladov na produkty a na zákazníkov do jedného systému.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

ABC.info@gradient5.sk