Analýza finančného zdravia stará

ANALÝZA FINANČNÉHO ZDRAVIA

Firmy rovnako ako ľudia môžu byť zdravé a nevykazovať rizikové príznaky, alebo ich niektoré parametre signalizujú nástup možných komplikácií.

Existuje široká škála ukazovateľov finančnej analýzy, ktoré sa používajú pri hodnotení finančného zdravia firmy. Pri ich aplikácii a interpretácii je rovnako ako u ľudského zdravia vhodné obrátiť sa na skúseného odborníka.

Špecialisti GRADIENT 5 vykonali stovky projektov v oblasti finančných analýz, auditov, znaleckých a expertných posudkov, ktoré poslúžili klientom ako podpora pri bezpečnejšom plnení podnikateľských zámerov.

Rozsah analýzy

  • Finančná analýza stavu firmy, výsledkov roka 2010 a vývojových trendov
  • Porovnanie s obvyklými hodnotami, posúdenie (strategického) finančného plánovania a dosahovania plánovaných hodnôt
  • Pri výbere ukazovateľov budú zohľadnené špecifiká firmy, ako je veľkosť, typ firmy, branža vývojové štádium, očakávania majiteľov a pod.

Priebeh a výstupy analýzy

Informácie, potrebné k vypracovaniu Analýzy budú špecialisti GRADIENT 5 čerpať z finančných výkazov, účtovníctva a z operatívnej dokumentácie spoločnosti.

Výstupom Analýzy bude písomná správa, v ktorej budú interpretované ekonomické výsledky za uplynulé obdobie i rámcové návrhy na prípadné zlepšenie súčasného stavu. Výsledky Analýzy budú prezentované vybraným pracovníkom spoločnosti.

Termíny

Výstupy Analýzy predpokladáme predložiť do 5 pracovných dní od dodania korektných podkladov.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

A_Fin_Zdravia.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu