Audit organizačnej štruktúry

VÝCHODISKÁ AUDITU

Organizačnú štruktúru vnímame ako nástroj na optimálne dosahovanie strategických cieľov firmy. K týmto cieľom spravidla patrí dosiahnutie a udržanie významnej pozície na trhu, uspokojovanie požiadaviek klientov, odolávanie tlaku konkurencie a zaistenie optimálneho využívania potrebných zdrojov. Najvýznamnejšími cieľmi sú finančné ukazovatele, ako je úroveň zisku, rentability, prípadne hodnota firmy alebo EVA.

Ak má organizačná štruktúra zaisťovať uvedené ciele, musí spĺňať viacero kritérií. Dynamika vonkajšieho prostredia môže spôsobiť postupné „rozladenie“ aj v minulosti dobre nastavenej organizácie. Preto je vhodné preventívne alebo pri určitých signáloch nezávisle posúdiť súčasný stav a v prípade potreby urobiť nevyhnutné korekcie.


CIELE AUDITU

1. Nezávislé posúdenie organizácie a organizačnej štruktúry firmy

2. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu firmy


ZÁKLADNÝ RÁMEC AUDITU

– Optimálnosť organizačnej štruktúry vo väzbe na firemnú stratégiu, podnikateľský plán a trhové prostredie

– Vhodnosť rozdelenia zodpovedností, povinností a kompetencií

– Motivačný a odmeňovací systém

– Analýza firemných procesov a ich vyváženosť

– Úroveň informačnej podpory v rozhodovaní

– Vyhodnotenie silných a slabých stránok v organizačnej štruktúre

– Ekonomická efektívnosť / prínosnosť procesov a organizačných útvarov, rezervy

– Úroveň ekonomizácie riadenia


RIEŠENIE A PRIEBEH AUDITU

Doba trvania auditu je podľa veľkosti firmy, obvykle 10 – 30 konzultačných dní. V tomto čase absolvujeme osobné rozhovory s kľúčovými pracovníkmi firmy, návštevy vybraných pracovísk a čerpanie podkladov z rôznych zdrojov podľa potreby analýzy, napr. organizačná štruktúra, organizačný poriadok, procesná mapa, stratégia a podnikateľský plán, odmeňovací a motivačný systém,vnútropodnikové účtovníctvo a controllingové reporty. Následne spracujeme vyhodnotenie a písomnú správu. GRADIENT 5 garantuje utajenie všetkých skutočností, s ktorými príde počas analýzy do styku.

Pri všetkých zistených rezervách a problémoch vo firme analyzujeme ich príčiny, aby navrhované opatrenia viedli k trvalému odstráneniu rizikových miest.


VÝSTUPY AUDITU

Klient dostane písomné zhrnutie výsledkov auditu s popisom slabých a silných miest firmy a hlavných príčin prípadných rezerv. Súčasťou dokumentácie je návrh opatrení na zlepšeniu súčasného stavu firmy.

Výstupy auditu budú tiež osobne prezentované a vysvetlené vedeniu spoločnosti. Pokračovaním auditu môže byť spolupráca pri realizácii navrhovaných opatrení.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Audit_Organizacie.info@gradient5.sk