Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard patrí k najuznávanejším prístupom pri prepojení podnikových vízií, strategických cieľov až po operatívne plánovanie a rozhodovanie.

Prínosy metodiky BCS pre firmu:

 • Štandardizuje a sprehľadňuje strategické ciele
 • Prevádza podnikové vízie do konkrétnych strategických cieľov
 • Umožňuje zrozumiteľnú komunikáciu stratégie všetkým zamestnancom
 • Zosúlaďuje záujmy úsekov, odborných útvarov a firemných procesov
 • Podporuje vyvážený rozvoj firmy

O potrebe riadenia budúcnosti firmy dnes už pochybuje máloktorý majiteľ a manažér. Napriek tomu majú firmy pomerne často svoju stratégiu neaktuálnu, neúplnú, alebo jej časti nie sú integrované do logického celku. Najviac prepracovanými bývajú finančné a ekonomické ciele, ktoré uprednostňujú krátkodobé efekty pred rozumným investovaním do firemného potenciálu. Dôsledkom býva subjektivita pri rozhodovaniach, nedostatočné využívanie zdrojov a zbytočné rozpory medzi hlavnými úsekmi, odbornými útvarmi či procesmi firmy.

Balanced Scorecard je systém vyvážených ukazovateľov, ktorý posudzuje firmu zo štyroch základných perspektív:

Finančná perspektíva

Plánovanie a vyhodnocovanie finančných ukazovateľov sa využíva pri stanovení očakávaní majiteľov a akcionárov a tiež pri hodnotení ekonomických dôsledkov už realizovaných akcií. Všetky ciele a kľúčové ukazovatele (KPI) ostatných perspektív BSC by mali byť prepojené k dosahovaniu jedného alebo viacerých cieľov finančnej perspektívy. Toto prepojenie k finančným cieľom vyjadruje, že dlhodobým cieľom podniku je tvorba ekonomického zisku a všetky stratégie, projekty a iniciatívy by mali umožniť jeho dosiahnutie.

Zákaznícka perspektíva

V tejto perspektíve sa identifikujú zákaznícke a trhové segmenty, v ktorých chcú firma podnikať. Tieto segmenty predstavujú pre podnik zdroj obratu a zisku, ktorý je súčasťou jeho finančných cieľov. V zákazníckej perspektíve sú stanovené kľúčové zákaznícke ukazovatele, ako napr. spokojnosť a lojalita zákazníkov, predpoklady ich udržania, získavania nových zákazníkov a ich ziskovosť. Identifikované sú hodnoty, ktoré zákazníci v cieľových segmentoch oceňujú a podľa toho sa volia ďalšie ciele a výkonové ukazovatele, ktoré umožnia firme, aby si zachovala, prípadne zväčšila objem obchodu. Takýmito hodnotami pre zákazníka môžu byť vlastnosti výrobku alebo služby, vzťahy so zákazníkom, imidž a dobré meno.

Perspektíva interných procesov

BSC identifikuje procesy podľa kritéria ako dosahovať splnenie potrieb zákazníkov a svojich finančných cieľov. BSC definuje úplný hodnotový reťazec, ktorý začína inovačným procesom a končí uspokojením požiadaviek zákazníkov. Inovačný proces postupuje od identifikácie trhových segmentov, ktoré chce podnik uspokojiť svojimi budúcimi výrobkami a službami a potom navrhuje a vyvíja také výrobky a služby, ktoré tieto cieľové segmenty skutočne uspokoja.

Perspektíva učenia sa a rastu

Úspech firmy v budúcnosti nezávisí ani tak od minulých úspechov, ako od rozvoja jej potenciálu. Potenciál je hlavným zdrojom a predpokladom úspešnej budúcnosti a hoci jeho budovanie sa prejavuje v účtovníctve zvýšenými nákladmi, je nebezpečné šetriť na ňom.

Štvrtá perspektíva BSC hodnotí schopnosti podniku učiť sa a rásť. To umožňujú najmä tri skupiny zdrojov: zamestnanci, informačné systémy a podnikové procedúry. Dosiahnutie vysokej výkonnosti vyžaduje značné investície do ľudí, systémov a postupov, ktoré vytvárajú schopnosti podniku. Medzi kľúčové ukazovatele patria v tejto oblasti – spokojnosť a lojalita zamestnancov, ich produktivita a udržanie, stupeň angažovanosti, prístup k strategickým informáciám, prepojenie osobných motivačných faktorov zamestnancov s motivačnými faktormi organizácie, a pod.

V praxi závisí od strategických cieľov a kľúčových indikátorov výkonnosti konkrétnej spoločnosti, ktoré sa zvolila na monitorovanie úspechu jednotlivých cieľov. Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) reprezentujú štyri perspektívy podnikania: finančnú, zákaznícku, interné procesy, učenie sa a rast.

Podpora GRADIENT 5 v oblasti Balanced Scorecard

 • Odborné semináre a školenia,
 • Integrácia metodiky BSC do stratégie,
 • prepojenie s konceptom EVA,
 • Workshopy k tvorbe stratégie a konceptu BSC,
 • Integrácia metodiky BSC do controllingového systému,
 • Audit alebo vyjasnenie firemnej stratégie,
 • Návrh motivačného systému vo väzbe na ciele podľa BSC,
 • Návrh koncepcie BSC vo firme.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

BSC.info@gradient5.sk

http://www.kalkulacie.eu/