GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Vážení zákazníci a návštevníci našich webstránok, v súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov ako aj z dôvodu transparentného prístupu ku každému potenciálnemu záujemcovi o naše služby alebo spoluprácu vám v tomto dokumente predstavujeme zásady spracúvania osobných údajov v spoločnosti GRADIENT 5, spol. s r. o. .

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:


Prevádzkovateľ osobných údajov
GRADIENT 5, spol. s r. o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

IČO: 31370888

zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vl.č. 6863/B

Poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO) Nie je vymenovaný

GRADIENT 5, spol. s r. o., ako správca osobných údajov, plne rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov a Vaše osobné údaje spracováva pre legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu pre spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu údajov daného subjektu uložené iba po dobu, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracovávané.

GRADIENT 5, spol. s r. o. Vaše osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zabezpečí náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame

GRADIENT 5, spol. s r. o. zhromažďuje a spracováva tieto informácie:

 • identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • informácie o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii
 • ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne

 

Účely a právne dôvody spracovania osobných údajov

 • na uzatvorenie, zmeny alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky na základe právneho základu,
 • za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu produktov a rôznych vernostných bonusov (elektronicky, telefonicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby,
 • na zasielanie marketingových informácií o produktoch na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu. Každý má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií prostredníctvom odkazu uvedeného v obchodnej informácii,
 • na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely) na právnom základe zákonná povinnosť, a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi,
 • na zaistenie vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo odpovedaním na email s obchodnou informáciou, ktorý je dotknutej osobe zasielaný. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované.

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť GRADIENT 5, spol. s r. o. neposkytne žiadnym tretím stranám vaše osobné údaje, ktoré by ste mohli poskytnúť prostredníctvom e-mailu spoločnosti GRADIENT 5, spol. s r. o. . Takéto prípadné osobné údaje sa použijú výhradne za účelom čo najefektívnejšie vám poskytnúť odpovede na vaše otázky.

Spoločnosť GRADIENT 5, spol. s r. o. spracúva len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na spoločnosť GRADIENT 5, spol. s r. o. , alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. GRADIENT 5, spol. s r. o. osobné údaje nezverejňuje ani neodovzdáva mimo EU či medzinárodným organizáciám. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii) a samotným dotknutým osobám

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

 Cookies

Okrem údajov, ktoré pošlete spoločnosti GRADIENT 5, spol. s r. o., spoločnosť zbiera aj informácie z tzv. „cookies“. Tieto informácie môžu obsahovať údaje o

 1. webových stránkach prepojených so stránkou www.gradient5.sk,
 2. Vašu IP adresu
 3. dĺžku času stráveného na tejto stránke.

Tieto informácie spoločnosť GRADIENT 5, spol. s r. o. nepoužíva za účelom Vašej identifikácie, ale za účelom štatistiky, diagnostikovania problémov súvisiacich so stránkou alebo serverom alebo na ďalšie účely v súlade s platnými právnymi predpismi. Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

 

Práva subjektu údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe súhlasu) máte ďalej právo GRADIENT 5, spol. s r. o. požiadať o:

 1. Prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a získať od GRADIENT 5, spol. s r. o. ich kópiu.
 2. Opravu alebo zmenu osobných údajov.
 3. Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich prípadoch:
 • ak namietate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby GRADIENT 5, spol. s r. o. mohol presnosť osobných údajov overiť,
 • odmietate výmaz v prípade protiprávneho spracovania osobných údajov,
 • osobné údaje požadujete pre určenie, výkon či obhajobu Vašich práv, pričom GRADIENT 5, spol. s r. o. už Vaše údaje nepotrebuje,
 • pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu v oprávnenom záujme GRADIENT 5, spol. s r. o., pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody GRADIENT 5, spol. s r. o. prevažujú nad ochranou Vašich práv,
 • vznesenie námietky proti spracovaniu, pokiaľ je dané spracovanie založené na oprávnenom záujme GRADIENT 5, spol. s r. o. alebo nevyhnutné pre uskutočnenie úlohy vo verejnom záujme či výkonu verejnej moci,
 • právo na prenášateľnosť, ktorú možno uplatniť iba v prípade automatizovaných spracovaní nevyhnutných k plneniu zmluvy či založených na Vašom súhlase,
 • výmaz Vašich osobných údajov.

 

Za účelom uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na zákaznícke oddelenie GRADIENT 5, spol. s r. o., a to prostredníctvom emailovej adresy gdpr@gradient5.sk.

Ak sa domnievate, že v rámci našej spoločnosti dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk).