GIST Controlling

Systém GISTControlling je nadstavbový manažérsky systém, ktorý čerpá dáta o skutočnom stave a vývoji firmy z ostatných modulov informačného systému a transformuje ich do podoby controllingových kategórií. Prevzatým dátam je dodávaná pridaná hodnota, ktorá umožňuje na rozdiel od štandardných iba zobrazovacích nástrojov typu MIS vytvárať nové pohľady na ekonomiku spoločnosti a vzájomné súvislosti.

GIST Controlling sa skladá z jednotlivých oblastí, zameraných vždy na určitú oblasť, ako napr.

  • Predaj a marketing
  • Ziskovosť
  • Výroba
  • Nákup
  • Zásoby
  • Financovanie
  • Investície
  • Analýza odchýlok
  • Výkazníctvo a mnoho ďalších

Nad každou funkčnou oblasťou je možné prehliadanie vopred preddefinovaných pohľadov (v podobe tabuliek a grafov), alebo zostavovanie vlastných reportov.

GIST Controlling slúži tiež na efektívne vytváranie uceleného reportingu pre všetky úrovne a pozície manažmentu v rôznych časových dimenziách. Najmä pre vrcholový manažment môže byť vytvorená tzv. Reportingová mapa, ktorá obsahuje prehľadným spôsobom usporiadanú komplexnú sadu hodnotiacich výstupov.

Unikátnou vlastnosťou GIST Controllingu je tzv. relatívnosť definície reportov, uľahčujúca ich tvorbu pri zmenách období, účtovnej osnovy, alebo pridaním nových výrobkov.

V GIST Controllingu možno zostavovať komplexne previazaný plán, odrážajúci dlhodobý i krátkodobý pohľad na vývoj spoločnosti. Je možné vytvárať viac verzií plánu jednoduchou formou prevzatia dát a väzieb z predchádzajúcej verzie , ich modifikácia na nové podmienky a porovnanie medzi sebou. Plány je možné aktualizovať podľa už známej skutočnosti.

Viac informácií:

GIST Controlling (.PDF)
Reporting s GIST Controllingom (.pdf)
Plánovanie s GIST Controllingom (.pdf)
www.gist.cz


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

Gist_Controlling.info@gradient5.sk