Implementácia ABC-M


I. etapa: (jeden mesiac)

Analýza a vytvorenie základného dynamického modelu s väzbami od účtovníctva na podnikové procesy a činnosti, výrobky, zákazky a zákazníkov. Naplnenie modelu číselnými hodnotami za zvolené obdobie a porovnanie s doterajšími informáciami. Návrh nových evidencií pre potreby kalkulácií a controllingu. Prezentácia riešenia vedeniu firmy. Odsúhlasenie parametrov cieľového riešenia a ďalšieho postupu s vrcholovým vedením.


II. etapa: (jeden až štyri mesiace)

Zakomponovanie pripomienok do návrhu systému. Detailné riešenie číselníkov a evidencií. Metodika systematického zberu a vyhodnocovania dát. Zaškolenie užívateľov do obsluhy systému. Vytvorený model je pripravený pre pravidelné mesačné kalkulácie procesov, výrobkov a zákazníkov. Návrh reportov pre riadenie a rozhodovanie.


III. etapa: (jeden až dva mesiace / priebežne)

Automatizácia pravidelných reportov. Spolupráca pri mesačných vyhodnoteniach, doladenie, resp. aktualizácia systému. Údržba systému podľa potreby.

Integrovanie vybudovaného controllingového systému do riadenia – optimalizácia, motivácia, ekonomizácia riadenia.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

I_ABC-M.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu