Kalkulácie a cenotvorba

Kalkulácie a cenotvorba patria ku kľúčovým oblastiam, umožňujúcim prežiť dnešnú dobu s čo najlepším ziskom, alebo s čo najnižšími stratami. Cena sa totiž stáva základným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie zákazníka, nakoľko kvalita, termíny či spoľahlivosť už bývajú samozrejmosťou.

Optimálna cena výrobku, zákazky alebo služby by mala pokrývať oprávnené náklady a v rámci možností priniesť ešte rozumný zisk.

Sú situácie, keď nám postačuje aspoň nejaký krycí príspevok, napríklad pri dodatočnom vyťažovaní voľných kapacít. Inokedy očakávane, že cena produktu pokryje všetky priame i nepriame náklady podnikových procesov, aby sme krátkodobými rozhodnutiami nepoškodili budúcnosť firmy.

Kalkulácie nákladov podnikových výkonov, produktov, ale aj zákazníkov a distribučných kanálov sú hlavným východiskom pri stanovení ceny, rozhodnutí o prijatí zákazky, alebo pri stanovovaní obchodných podmienok.

Pokiaľ aj firma nemôže pružne meniť svoje ceny (napr. v automotive), vždy je užitočné pravidelne (najlepšie mesačne) vyhodnocovať ziskovosť produktov a odberateľov, aby vedenie firmy dostávalo signál o správnosti vývoja podnikovej ekonomiky.

Mnohokrát nízky dielčí zisk za výrobok alebo zákaznícky segment upozorní na privysoké náklady v niektorých procesoch, alebo na nevýhodné obchodné podmienky.

Najčastejšie využívané kalkulačné metódy sú:

   1. Režijná kalkulácia

   2. Metóda krycieho príspevku

   3. Procesná kalkulácia


1.
Klasická režijná kalkulácia je obvykle nevyhovujúca kvôli jej nepresnosti a statickosti. Neposkytuje totiž správne informácie ani pri stanovovaní obchodných podmienok (výška ceny, množstevné zľavy, …), ani pri vyhodnocovaní reálneho dielčieho zisku výrobku či zákazníka.

Výnimkou môžu byť menšie a jednoduchšie firmy, ktoré nedisponujú personálnymi, finančnými ani softvérovými kapacitami a napriek tomu potrebujú dôveryhodný nástroj na kalkulovanie a cenotvorbu.

Pre ne vytvárame metodiku, ktorá býva postavená na exceli a réžie rozšírime o niektoré procesné prvky (napríklad interé sadzby).

2. Metóda krycieho príspevku je veľmi užitočná najmä pri krátkodobých operatívnych rozhodovaniach a mala by byť súčasťou každého kalkulačného systému.

Pre našich klientov vytvárame otvorené riešenia, ktoré dokážu flexibilne vyhodnocovať veľké objemy dát a pracovať s rôznymi variantmi, čo oceňujú najmä výrobné spoločnosti (rozsiahle kusovníky a technologické postupy).

3. Procesné kalkulácie sú jednoznačne najpresnejšie, najkompletnejšie a najlepšie popisujú vznik a alokáciu nákladov. Vhodná softvérová podpora (napríklad nízkonákladový MonetABC) umožňuje transparentne priradiť každý relevantný náklad k produktu či k zákazníkovi a presnosť sa dá optimalizovať podľa dostupných dát na rozvrhovanie nákladu (Cost driver). Zároveň dokáže spracovávať desiatky i stovky tisíc položiek v kalkulačnom modeli.

Procesné kalkulácie však bývajú najväčšou výzvou pre pracovníkov controllingu. Vyžadujú schopnosť získať potrebné dáta nielen z účtovníctva, ale aj o prevádzke a o podnikových procesoch, v prípade potreby ich „dočistiť“ a po vlastnej kalkulácii interpretovať získané výsledky.

Pri tvorbe metodiky kalkulácie a vyhodnocovania reálnej ziskovosti produktov a zákazníkov v konkrétnej firme vytvárame riešenie, ktoré máva prvky dvoch alebo aj troch metód a zároveň je rozumným kompromisom medzi potrebami firmy a jej reálnymi možnosťami.

 

Spoločnosť GRADIENT 5 disponuje znalosťami, skúsenosťami i špeciálnymi softvérovými nástrojmi, na základe ktorých Vám ponúkame:

• 1 – 2-dňový seminár na mieru na tému „Kalkulácie a cenotvorba“ v konkrétnom type firiem

• audit súčasného procesu kalkulácií a cenotvorby

• návrh optimálnej metodiky kalkulácií a cenotvorby v konkrétnej firme

• implementáciu návrhu do praxe s maximálnym využitím doterajšieho informačného systému

• zaškolenie vybraných pracovníkov

• dodávku špecializovaného softvéru na podporu kalkulácií spolu s mesačným vyhodnocovaním multidimenzionálnej ziskovosti (produkty, zákazníci, …), prípadne pomoc s automatizáciou spracovania veľkých objemov dát

jednorázovú analýzu skutočnej ziskovosti produktov a zákazníkov za vybrané obdobie


Softvér pre procesné kalkulácie MonetABC


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Kalkulacie.info@gradient5.sk

http://www.kalkulacie.eu