Otvorené semináre a školenia

Prehľad aktuálnych seminárov a tréningov:

Ako ďalej po koronakríze?
Čo všetko zmeníme, aby sme boli úspešní?

     Kríza rezonovala v hlavách manažérov už dlhšie obdobie, ale asi nikto nečakal, že príde takto razantne.
     Spamätanie sa z prvého šoku už máme za sebou a je načase podniknúť pragmatické kroky k zvládnutiu situácie a nastaviť firmu na novú situáciu.

     Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktický návod ako krok za krokom analyzovať dopady na hlavné procesy, zmeny na relevantnom zákazníckom a dodávateľskom trhu, ako redefinovať plány a zámery do budúcnosti a ako nastaviť vhodný štýl riadenia a organizácie firmy.

     Účastníci získajú sumárne informácie na čo nesmú zabudnúť, ak má ich firma nielen prežiť obdobie krízy, ale aj úspešne pokračovať v novom prostredí po odznení akútnej krízy.

     Na seminári sa dozviete:

 • Prehľad hlavných krokov vedenia firmy pri ohrození a kríze
 • Ako spoznáme, čo nám hrozí v najbližších týždňoch, či mesiacoch?
 • Ktoré oblasti chodu firmy musíme zohľadniť, ak máme minimalizovať riziká?
 • Ktoré finančné ukazovatele musíme bezpodmienečne strážiť, prípadne urýchlene zlepšiť?
 • Ako zistíme, či je pre nás dôležitejšia likvidita alebo ziskovosť?
 • Aký typ krízy nám hrozí a čo je pri nej dôležité?
 • Ako rýchlo a šikovne vytvoriť scenáre vývoja pre našu firmu?
 • Čo zmeníme v riadení firmy počas krízy?
 • Ako postupovať v praxi?

     Pre koho bude seminár prínosom:
     Majiteľom a manažérom zodpovedným za chod firmy, ako aj odborným pracovníkom, ktorí chcú získať vedomosti a inšpirácie k riešeniu krízy a k správnemu nastaveniu chodu firmy a jej parametrov. Pre finančných manažérov a kontrolerov prinesie širší pohľad na vzťah finančného zdravia a jednotlivých oblastí chodu firmy.

     Seminár je vhodný aj ako štart zmien vo firme, ktorý bude pripravený na mieru a bude priestorom na vydiskutovanie ďalších krokov pod dohľadom skúseného a nezávislého špecialistu.


Nákladový a procesný kontroling

     Kríza presvedčila aj posledných skeptikov, že dlhodobo udržať náklady pod kontrolou je možné len zavedením nákladového kontrolingu.

     Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych firmách a situáciách a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch.

     Témy seminára:

– Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom kontrolingu (NK)?

– Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NK?

– Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?

– Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NK?

– Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?

– Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model?

– Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NK?

– Využiť pre NK účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?

– V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti NK a stanú sa istejšími partnermi pre dodávateľov sw a služieb a tiež voči ekonómom vo vlastnej firme.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.


Finančný controlling v praxi

Finančný controlling je povinnou súčasťou controllingu a reportingu v každej firme. Upozorňuje na neštandardné parametre firmy a pomáha predvídať problémy hroziace v budúcnosti.

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré z množstva ukazovateľov sú v praxi skutočne dôležité, čo je to finančné zdravie firmy, ako nastaviť podrobnosť a presnosť finančného controllingu v rôznych firmách a situáciách a kde sú hranice a riziká pri riadení firmy prostredníctvom finančného controllingu.

Na seminári sa dozviete:

– Ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?

– Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?

– Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?

– Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?

– Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?

– Prečo je návratnosť investícií prekonané kritérium a ako presnejšie posúdiť prínos investície?

– Ktoré z moderných metód a finančných ukazovateľov (NPV, EVA, …) a ako sú využiteľné v praxi?

– Použiť pre FC priamo údaje z účtovníctva, alebo je vhodné ich upraviť?

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie controllingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti NC a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.


Kalkulácie a cenotvorba

Cenu výrobku alebo služby určuje trh, alebo ju v niektorých firmách vypočítajú na oddelení kalkulácií. Obe riešenie sú riskantné, pretože „správna“ cena prináša maximálne zisky a odchýlenie len o pár percent môže spôsobiť vysoké, i keď niekedy „len“ skryté straty.

Na prakticky orientovanom seminári zistíte, ako najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu, prečo musíme rozlišovať medzi kalkuláciou a cenotvorbou, ako stanoviť cenu, aby priniesla najvyšší zisk a kedy a aké zľavy je vhodné využiť.

Na seminári sa dozviete:

– Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?

– Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?

– Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?

– Aké náklady a interné rozhodnutia predražujú naše produkty?

– Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?

– Prečo nestačí sledovať iba zisk za produkty?

– Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?

– Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?

– Ako vybrať správny „cenový cieľ“?

– Ako stanoviť cenu v rôznych situáciách a fázach vývoja firmy?

– Kedy a ako poskytovať zľavy, aby boli v súlade s cenovým cieľom a nepoškodili budúcnosť?

– Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom a pracovníkom, zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.


Praktická ekonomika pre neekonómov

Ak má firma dosahovať dobré ekonomické výsledky, nestačí, aby ekonomike rozumelo len jedno oddelenie. Každý pracovník spôsobuje svojím konaním náklady a ovplyvňuje i výkony spoločnosti.

Každý pracovník by mal byť hospodárom na svojom pracovisku.

Za dva dni prakticky orientovaného seminára sa naučíte orientovať v základných ekonomických pojmoch, od hospodárenia celej firmy až po hospodárenie jednotlivých pracovísk a aké sú vzájomné prepojenia, takže dokážete bez problémov komunikovať s ekonomickým oddelením.

Na seminári spoznáte:

– Základy podnikania, očakávanie akcionárov a majiteľov firmy

– Význam základných ekonomických pojmov a ako navzájom súvisia

– Zarábame na našich produktoch? Ako to zistíme a ako to dosiahneme?

– Nákladové riadenie, alebo ako dosiahneme primerané náklady?

– Čo je to hospodárnosť v podnikových procesoch

– Kedy sú investície pre firmu prínosom

– Význam plánovania a rozpočtovania

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Manažérom, odborným a výkonným pracovníkom, ktorí si chcú doplniť svoje znalosti o základy ekonomiky a chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy.

U profesionálne riadených firiem je znalosť preberaných tém nutným predpokladom, aby sa pracovník mohol stať teamlídrom alebo manažérom.

U účastníkov sa nevyžadujú znalosti podnikovej ekonomiky.


Ekonomicko-finančné minimum

Seminár je určený najmä pre technikov – nefinančných manažérov a výkonných pracovníkov, konateľov, podnikateľov a vlastníkov firiem, ktorí chcú pochopiť hlavné ekonomické a finančné pojmy a ich vzájomné súvislosti.

Na seminári spoznáte:

· Náklady, výnosy, tvorba hospodárskeho výsledku

· Zložky majetku v podnikaní a jeho zdroje krytia

· Hlavné finančné výkazy a ako čítať

· Prehľad daní z pohľadu podnikania

· Čo je to finančné zdravie firmy – základy finančnej analýzy, kritériá úspešnosti firmy

· Čo očakávajú majitelia od manažérov?

· Kalkulácie – ako merať zisk a ekonomickú výhodnosť výrobkov a služieb?

· Praktické nákladové riadenie – od znižovania nákladov k zvyšovaniu zisku

· Meranie ekonomickej efektívnosti v podnikových procesoch

· Hlavné metódy hodnotenia investícií

· Plánovanie a rozpočtovanie – princípy, výhody, riziká

· Manažérsky zisk – prečo je vhodnejšie riadiť firmu podľa manažérskych reportov a v čom sú odlišnosti od účtovných výsledkov?

· Controlling a reporting v podnikovej praxi

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Manažérom, odborným a výkonným pracovníkom, ktorí si chcú doplniť svoje znalosti o základy ekonomiky a chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy.

U profesionálne riadených firiem je znalosť preberaných tém nutným predpokladom, aby sa pracovník mohol stať teamlídrom alebo manažérom.

U účastníkov sa nevyžadujú znalosti podnikovej ekonomiky.

Seminár je výhodné zorganizovať ako interný pre skupinu z jednej firmy už od 5 účastníkov.


Podnikové financie pre manažérov

Každý manažér svojimi rozhodnutiami pomáha dosiahnuť spokojnosť zákazníka, ale okrem toho ovplyvňuje aj hospodársky výsledok svojej firmy. Technicky alebo obchodne správne rozhodnutie nemusí byť správne z ekonomického hľadiska.

Manažér bez ekonomických znalostí ohrozuje svoju firmu!

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa naučíte orientovať v dôležitých ekonomických pojmoch, od hospodárenia celej firmy cez investície až po hospodárenie jednotlivých pracovísk a ich vzájomné prepojenia, takže Vaše rozhodnutia budú mať aj ekonomickú logiku a dokážete bez problémov komunikovať s finančnými manažérmi a majiteľmi.

Na seminári sa dozviete:

– Firma očami akcionárov a majiteľov: čo očakávajú od manažérov?

– Hlavné finančné výkazy, dôležité ekonomické pojmy a ako navzájom súvisia

– Čo je to finančné zdravie firmy – základy finančnej analýzy, kritériá úspešnosti firmy

– Ako zmerať skutočný zisk výrobkov a služieb?

– Metódy nákladového riadenia – od klasických po najmodernejšie

– Akom merať hospodárnosť v podnikových procesoch?

– Moderné metódy hodnotenia investícií

– Význam plánovania a rozpočtovania

– V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?

– Controlling a reporting z pohľadu manažéra

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Majiteľom firiem, manažérom a odborným pracovníkom, ktorí chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy. Seminár pomôže rozšíriť prehľad aj účtovníkom, alebo ekonómom v menších firmách, alebo absolventom ukáže pohľad z praxe.

Vhodné je ovládanie základov podnikovej ekonomiky.

Nákupný kontroling
Efektívny nákupný proces zvýši zisk firmy

V dnešnej dobe sa často dá viac zarobiť v nákupe, ako vo výrobe či predaji. Predpokladom je profesionálny proces nákupu, ktorý zabezpečuje vstupy do výroby alebo obchodný tovar nielen v požadovanej kvalite a termínoch, ale najmä ekonomicky efektívne.

Cieľ seminára:

Účastníci seminára získajú praktický pohľad na riešenie nákupného controllingu, ktorý slúži na stráženie a podporovanie efektívneho firemného nákupu.

Na seminári sa oboznámite s tým, ako zefektívniť nákupné procesy vo Vašej firme, ako ušetriť či ako správne hodnotiť ukazovatele výkonnosti. Taktiež sa naučíte, ako sú nákupné ukazovatele prepojené s firemnými cieľmi.

Pre koho bude seminár prínosom?

Seminár je určený pracovníkom nákupu, logistiky, riadiacim pracovníkom v malých, stredných i veľkých firmách

Trvanie: 1 deň, 9:00 – 16:00

Miesto: Bratislava, podľa upresnenia

Lektor: Milan Veščičík – expert z oblasti kontrolingu a podnikových financií


Nákladová analýza procesov

Každá kríza – pokles objemu predaja či cien – zvyšuje napätie v ekonomike firmy a núti hľadať ďalšie rezervy. Prosté orezávanie nákladov môže byť nebezpečné; pokiaľ znížime tie nesprávne, ohrozujeme našu budúcnosť a dlhodobý úspech u zákazníkov.

Pri detailnejšej analýze často zistíme, že v niektorých procesoch sa plytvá, ale iné procesy sú podvyživené a vytvárajú úzke miesta.

Úspešné firmy pochopili, že bez ekonomicky správne nastavených procesov nie je možné dosiahnuť primeraný zisk.

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zoznámite nielen s procesným pohľadom na firmu, ale aj s ekonomickou interpretáciou procesov, možnosťami alokácie nákladov a kritériami hodnotenia ekonomickej efektívnosti procesov.

Témy 2-denného seminára:

– Základná metodológia procesov

– Ekonomické minimum pre analýzu procesov

– Alokácia nákladov na procesy

– Ekonomicko-procesný model

– Praktické využitie metodiky Activity Based Costing

– Hlavné ukazovatele ekonomickej efektívnosti procesov

– Od nákladovej analýzy k procesným kalkuláciám

– Systémové riešenie nákladovej analýzy procesov

– Využitie nákladovej analýzy pri optimalizácii procesov

– Efektívne procesné riadenie – spokojný zákazník bez vysokých nákladov


Finančné plánovanie a reporting

Témy seminára:

Strategické plánovanie s Balanced Scorecard

Finančný model firmy

Proces finančného plánovania

Overenie kvality plánu

Možnosti rozpočtovania nákladov

Kalkulácie a oceňovanie výkonov

Plánovanie a posudzovanie investícií

Štruktúra plánovania a reportingu, ktorá podporuje dlhodobú úspešnosť

Predpoklady prínosov reportingu a plánovania

Reporting a plánovanie v turbulentnom prostredí


LCC – Life Cycle Cost (Náklady životného cyklu výrobkov)

Life Cycle Cost (LCC) – Náklady životného cyklu výrobku patrí k progresívnym metódam posudzovania vplyvu výrobku na ekonomiku firmy. Táto metóda je užitočná pri analýze a hodnotení všetkých fáz nového výrobku (od predvýrobných etáp cez nábeh výroby až po ukončenie výroby) a s nimi súvisiacich nákladov, s cieľom rozhodnúť o jeho zavedení do produktového portfólia a optimalizovať tieto náklady.

Témy seminára:

 • Hlavné pojmy nákladového účtovníctva, náklady procesov
 • Kalkulačné metódy, alokácia nákladov na zákazníkov
 • Koncept súčasnej hodnoty peňažných tokov Net Prezent Value (NPV)
 • Definícia LCC, základné princípy, normy a štandardy
 • Druhy a štruktúra nákladov v rámci LCC
 • Podnikový životný cyklus výrobku a jeho náklady
 • Životný cyklus výrobku z pohľadu zákazníka a jeho náklady
 • Možnosti zlepšenia LCC pre zákazníka a meranie ich prínosov
 • Etapy procesu LCC analýzy
 • Oblasti využitia a aplikácie LCC metódy – príklady z praxe
 • Outsourcing z pohľadu LCC
 • Riešenie príkladov z praxe klienta

Moderné hodnotenie investícií

Témy seminára:

 • Finančná a investičná matematika; úroková miera, jednoduché a zložené úrokovanie, diskontná sadzba
 • Kritériá investičného rozhodovania
 • Využitie finančných analýz pri investovaní, výpočet rentability investícií
 • Statické metódy výpočtu – porovnávanie nákladov, zisku a rentability, výpočty doby úhrady
 • Dynamické metódy výpočtu – metóda čistej súčasnej hodnoty, metóda vnútornej úrokovej miery
 • Špecifické druhy investícií: marketingové investície a finančné investície, investície do vývoja a IT
 • Strategické hodnotenie investícií pomocou konceptu Shareholder Value,
 • Praktická aplikácia ukazovateľov WACC, NOPAT, ROCE, EVA.
 • Hodnotenie investícií z pohľadu celej firmy, ekonomicko-procesný model
 • Riešenie praktických príkladov

Activity Based Costing – 15 rokov skúseností

Metodika Activity Based Costing môže byť významným prínosom pri výpočte presných kalkulácií, pri optimalizácii nákladov procesov alebo pri zavedení efektívneho procesného riadenia. Na druhej strane vysoké percento projektov ABC končí neúspechom, najmä pre nezvládnutie zložitosti modelu.

Skúsený lektor Vám na seminári vysvetlí podstatu a terminológiu Activity Based Costing, tvorbu a optimalizáciu ekonomicko-procesného modelu a podelí sa s Vami o svoje mnohoročné skúsenosti s implementáciou tejto metodiky v takmer všetkých typoch firiem.

Témy 2-denného seminára:

Procesy očami ekonóma-praktika

Tvorba ekonomicko-procesného modelu

Správny výber driverov

„Oprávnené“ náklady procesov a produktov

Výhody a nevýhody ABC kalkulácie

Riešenie multidimenzionálnej profitability (produkty, zákazníci, distribučné kanály, …)

Modelový príklad implementácie ABC

Možnosti softvérového riešenia ABC

Od ABC kalkulácií k efektívnemu procesnému riadeniu

Špecifiká riešení ABC v rôznych typoch firiem

Predpoklady úspešného zavedenia ABC, minimalizácia prácnostiAko vyjsť z krízy v podniku posilnený

Globálna kríza sa v súčasnosti dotýka takmer každej firmy. Pád tržieb, predaja a objednávok, nedostatok hotovosti a riešenie prepúšťania sú na dennom poriadku manažérov.
Je isté, že časť firiem a manažérov na svojich postoch túto krízu neprežije. V niektorých prípadoch je to kvôli rozhodnutiu materskej firmy, v iných to je kvôli nesprávnym a oneskoreným rozhodnutiam v minulosti, alebo v najbližších týždňoch a mesiacoch.
Na správne rozhodnutie v čase krízy treba mať dostatok guráže, ale aj komplexný pohľad na situáciu. Účastníkom seminára ponúkame informácie z viacerých uhlov pohľadu na vznik krízy v podniku, analýzu situácie a možnosti postupov jej riešenia.

Témy 1-denného seminára:

 • Globálna kríza – katastrofa alebo príležitosť?
 • Analýza – aké vážne je to s našou firmou?
 • Máme predpoklady na úspešné zvládnutie krízy?
 • Rozhodovanie o riešení – kde chceme byť o 6 mesiacov?
 • Postupnosť krokov krízového riadenia
 • Na čo určite nezabudnúť
 • Pracovníci = osobné náklady, alebo energia, nevyhnutná na realizáciu zmien?
 • Podľa akých ukazovateľov riadiť firmu počas krízy?

Oceňovanie firmy – ako zvýšiť jej hodnotu?

So stanovením hodnoty firmy sa stretávame nielen pri jej kúpe a predaji, ale pribúda majiteľov, ktorí od manažérov očakávajú, že budú hodnotu zverenej firmy neustále zvyšovať. Nielen vonkajšie trhové vplyvy, ale aj každé významné rozhodnutie môže hodnotu firmy zvýšiť, ale aj znížiť.

Cieľ seminára:

Cieľom prakticky orientovaného seminára je poskytnúť účastníkom základné informácie o obvyklých metódach oceňovania, vysvetliť princípy stanovenia hodnoty firmy, čo všetko môže ovplyvňovať hodnotu firmy a akými manažérskymi rozhodnutiami dosiahnuť jej zvyšovanie.

Venovať sa budeme aj tvorbe prognózy voľného cash flow či stanovením trvalo odčerpateľných zdrojov a vyskúšate si aj vypočítať a stanoviť hodnotu firmy.

Pokiaľ ešte nie ste v tejto oblasti profesionálom, pozývame Vás na prehĺbenie Vašich znalostí, ako aj overenie Vašich schopností pri oceňovaní firiem a okrem iného budete mať možnosť prediskutovať Vaše vlastné problémy z danej problematiky so skúseným odborníkom v tejto oblasti.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený predovšetkým finančným a ekonomickým manažérom, ale aj majiteľom, členom vrcholového manažmentu firiem, pracovníkom kontrolingu, účtovníkom a ostatným, ktorí chcú porozumieť hodnote firmy, vplyvom na ňu i možnostiam oceňovania firiem. Je vhodný pre veľké spoločnosti, ako aj pre malé a stredné podniky, ktorým záleží na ich cielenom rozvoji.

Program celodenného seminára (9,00 – 15,30):

 • Cena vs. hodnota – účtovná, trhová, všeobecná
 • Legislatíva a oceňovanie podnikov na Slovensku
 • Postup pri oceňovaní podniku
 • Hlavné metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku
 • Majetková a likvidačná metóda – objektivizácia hodnôt v účtovníctve
 • Podnikateľská metóda
 • Tvorba prognózy voľného cash flow
 • Stanovenie trvalo odčerpateľných zdrojov
 • Cena vlastných a cudzích zdrojov
 • Vážená priemerná cena kapitálu (WACC)
 • Riziká a ich vplyv na hodnotu firmy
 • Kombinovaná metóda a porovnávacia metóda oceňovania

Praktický celodenný seminár bude obsahovať aj príklad výpočtu a stanovenia hodnoty firmy.


Vnútropodnikové vzdelávanie

Vo Vašom podniku si môžete vybrať kurzy, ktoré sú uvedené v ďalšej časti, alebo požiadať o prípravu kurzu na konkrétne podmienky Vašej firmy, na základe analýzy Vašich vzdelávacích potrieb. Rovnako je možné všetky uvádzané verejné kurzy a tréningy realizovať aj ako vnútropodnikové, pri zohľadnení potrieb Vašich ľudí.

Prehľad bežných vnútropodnikových vzdelávacích kurzov a tréningov:

1. Osobný rozvoj

 • Efektívna (empatická) komunikácia,
 • Prezentačné a rokovacie zručnosti,
 • Asertívne správanie,
 • Time manažment,
 • Riadenie znižovania stresu,
 • Riadenie tímov,
 • Koučovanie a sebakoučovanie,

2. Riadenie ľudských zdrojov

 • Analýza pracovného miesta,
 • Pracovné náplne,
 • Tréning hodnotiteľov,
 • Príprava a priebeh pracovného hodnotenia,
 • Budovanie vzájomnej zastupiteľnosti,
 • Výber a príprava ľudí do pracovných funkcii,
 • Plánovanie kariéry pracovníkov,

3. Controlling

 • Nákladové riadenie firmy,
 • Finančné riadenie,
 • Cenotvorba,
 • Návratnosť investícií,
 • Príprava hospodárskeho plánu a rozpočtu firmy,
 • Rozbory hospodárskych výsledkov firmy (mesačné, ročné),
 • Budovanie controllingu vo firme

4. Marketing

 • Strategické riadenie,
 • Marketingové riadenie,
 • Logistika materiálových tokov,
 • Zber informácii,
 • Komunikačný a marketingový plán,
 • Plánovanie a riadenie vzťahov k zákazníkovi,
 • Zákaznícky orientovaná firma,
 • Budovanie marketingu vo firme

5. Riadenie zmien

 • Kroky k ozdraveniu firmy,
 • Úspešná realizácia investícii, projektové riadenie,
 • Odstraňovanie entropie,
 • Stimulácia a motivácia ľudí – základný faktor úspešných zmien vo firme.

Dlhodobé systematické vnútropodnikové vzdelávanie:

1. Vzdelávanie vrcholových manažérov – K vzdelávaniu vrcholových manažérov pristupujeme na základe analýzy potrieb. K najčastejšie realizovaným kurzom pre vrcholových manažérov patria Manažérske zručnosti I., II., III. a IV., Praktikum MBA, Riadenie firemnej kultúry, Riadenie zmien.

2. Vzdelávanie manažérov strednej úrovne – Pri realizácii vzdelávania stredného manažmentu odporúčame absolvovať 8 vzdelávacích sústredení v rozsahu 2 dní zameraných na vyvážený rozvoj manažérskych zručností a znalostí. Celý vzdelávací proces trvá 2 roky. Priebežne sa vyhodnocuje a dopĺňa obsahová štruktúra podľa potrieb klienta.

3. Vzdelávanie majstrov – Podobne ako pri vzdelávaní stredného manažmentu i pre líniový manažment odporúčame absolvovať 8 vzdelávacích sústredení v rozsahu 2 dní, zameraných na vyvážený rozvoj manažérskych zručností a znalostí. Celý vzdelávací proces trvá 2 roky. Priebežne sa vyhodnocuje a dopĺňa obsahová štruktúra podľa potrieb klienta.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

Seminare_Skolenia.info@gradient5.sk