Prínosy ABC-M v praxi

Metóda Activity Based Costing je účinným nástrojom na riešenie nasledovných oblastí:

– procesné kalkulácie, mesačné výsledné kalkulácie produktov a ich efektívnosť,

– mesačné vyhodnotenie zisku a ekonomickej pridanej hodnoty podľa klientov a produktov,

– výkonnostné odmeňovanie podľa reálneho ekonomického prínosu

– multidimenzionálna analýza zisku (produkty, klienti, segmenty trhu, obchodné siete),

– sprehľadnenie ekonomickej efektívnosti procesov, adresné rozdelenie réžií na konkrétne podnikové činnosti,

– analýza nákladovosti procesov,

– objektívne informácie pre outsourcing a benchmarking,

– modelovanie ekonomického dopadu organizačných a iných zmien (ceny vstupov, vyťaženie kapacít procesov a p.),

– plánovanie a rozpočtovanie podľa procesov a činností,

– optimalizácia portfólia produktov a klientov,

– ekonomický monitoring pre ISO 9000 a zákaznícku orientáciu,


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Prinosy_ABC-M.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu