Softvér MonetABC

kalkulačný a kontrolingový systém

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sw MONET ABC nie je v roku 2021 podporovaný

Snaha o rast zisku, identifikáciu skutočných nákladov na procesy, produkty, cielená cenová politika, rozumné znižovanie nákladov, to sú ciele, ktoré podporuje kalkulačný a controllingový systém MonetABC.

MonetABC dodáva a implementuje konzultačná spoločnosť GRADIENT 5, s. r. o.

Využitie softvéru MonetABC v praxi

  • sprehľadnenie ekonomickej efektívnosti podnikových činností a procesov,
  • mesačné výsledné kalkulácie výrobkov, služieb a zákaziek, ich efektívnosť,
  • mesačné vyhodnotenie ekonomickej pridanej hodnoty podľa klientov,
  • multidimenzionálna analýza zisku (produkty, klienti, segmenty trhu, obchodné siete,
  • analýza nákladovosti procesov,
  • modelovanie ekonomického dopadu organizačných a iných zmien,
  • plánovanie a rozpočtovanie podľa procesov a činností,
  • optimalizácia portfólia produktov a klientov,
  • ekonomický monitoring procesov pre ISO 9000 a zákaznícku orientáciu,
  • generovanie údajov pre procesný, produktový a zákaznícky controlling.

Riešenie využíva a podporuje metodiku Activity Based Costing. Obvykle slúži ako nástroj pre controlling a hoci podstatne uľahčuje prácu pracovníkov controllingu, významnejšie nezvyšuje administratívnu náročnosť v podniku.

Mesačné vyhodnotenie nákladovosti všetkých podnikových pracovísk (procesov, činností, aktivít), výsledné kalkulácie produktov a vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti podnikových klientov trvá jednému pracovníkovi jeden pracovný deň.

Pre aké firmy je vhodný MonetABC?

Softvér MonetABC je určený pre všetky typy a veľkosti firiem. Vo veľkých firmách v kombinácii s transakčným systémom slúži ako flexibilná nadstavba pre účely controllingu, v menších firmách zase ako finančne nenáročný nástroj na analýzy ziskovosti.

Osvedčil sa nielen vo výrobných podnikoch, ale aj vo sfére služieb, obchodu, pre finančné spoločnosti a všetky ďalšie, ktoré chcú aktívne riadiť svoju ekonomickú efektívnosť.


Príklady výstupných informácií a ich využitia zhrnuté v prezentácii ppt:

Stiahnuť prezentáciu MonetABC (.pps)

Cenník MonetABC

Prevádzková podpora MonetABC

Licenčné podmienky MonetABC

Stiahnuť sw MonetABC

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

SW_ABC.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu