Využitie ABC podľa typu firmy

Systém Activity Based Costing môže byť prínosom pre všetky veľkosti firiem a odvetvia ich podnikania. Uvádzame najčastejšie dôvody pre zavedenie ABC:

  • firmy z rýchloobrátkových branží, ako je potravinárstvo, spotrebná chémia a pod., potrebujú operatívne výsledné kalkulácie, modelovanie ceny vo vzťahu k odobratým množstvám a dodacím podmienkam, mesačné vyhodnocovanie ziskovosti odberateľov a sietí, motivácia obchodníkov nie podľa tržieb, ale podľa zisku, ktorý prinášajú
  • veľké úspešné spoločnosti so širokým portfóliom výrobkov, resp. zákazníkov, ktoré sú schopné dynamického vývoja, optimalizácia šírky portfólia produktov a zákazníkov, nakoľko príliš široké portfólio môže znižovať ekonomickú efektívnosť a nie vždy platí, že veľké objemy prinášajú veľké zisky,
  • firmy, ktoré znižujú náklady a réžie, chcú sprehľadniť oprávnenosť nákladov v procesoch, odhaliť neefektívne a stratové činnosti, dosiahnuť zmeny vo firme, a správne motivovať zamestnancov,
  • pobočky zahraničných spoločností na Slovensku, potrebujú controlling nielen kvôli hláseniam materskej firme, ale najmä manažérsky procesný controlling pre domáci manažment, aby bola slovenská pobočka riadená preukázateľne efektívne a tým mala zaručenú dlhodobú budúcnosť
  • holdingové štruktúry,majitelia chcú mať jednotnú metodiku sledovania ekonomickej efektívnosti firiem vo vlastníctve. Chcú mať prístup k analýze firemných činností, produktov a zákazníkov a mať nástroj na modelovanie prínosu zmien,
  • firmy s mohutným informačným systémom, potrebujú flexibilný a cenovo primeraný nástroj na modelovanie a rýchle prehľady pre manažérov, ale s väčším komfortom pri rutinných spracovaniach, ako poskytuje MS Excel.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

ABC_Vyuzitie.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu