Analýza vybraného procesu

Teória obmedzení hovorí, že každá firma – úspešná i neúspešná – má nejaké úzke miesto. Firma sa prirovnáva k reťazi s rôzne pevnými ohnivkami – procesmi. Ak chceme zlepšiť výkonnosť firmy, logicky treba začať s najslabším ohnivkom.

Úzke miesto v podniku sa prejavuje rôzne. Takýto proces býva často riešený na porade vedenia, alebo ho uvádzajú ostatní manažéri ako príčinu svojich zlyhaní (odôvodnene, alebo ako odpútanie pozornosti od vlastného procesu).

Niekedy sa proces nejaví ako problémový, či už je to kvôli nevhodnej organizačnej štruktúre firmy, nejednoznačným zodpovednostiam procesov a ich kompetenciám, alebo je proces navonok funkčný, ale „len“ pridrahý.

Príčin neuspokojivého stavu môže byť celý rad; od nevhodného personálneho obsadenia, nevhodnej organizácie, stanovenia kompetencií a zodpovedností, informačných tokov, nevhodného riadenia procesu, motivácie a odmeňovacieho systému až po nedostatočný rozpočet na proces a tým i nedostatočnou kapacitou (priechodnosťou) procesu, nedostatočnú podporu zo strany ostatných firemných procesov, prípadne úzke miesta v iných procesoch.

Riešením problémového procesu je v prvom rade objektívna analýza – audit, ktorý nepozerá len dovnútra procesu, ale aj na organizáciu celej firmy, na firemnú stratégiu i na súvisiace procesy.

Na základe našich skúseností zo stoviek analýz firiem a ich procesov ponúkame objektívny pohľad na problémový proces, pomenovanie hlavných príčin, vzájomných súvislostí a tiež i návrh na zlepšenie neuspokojivého stavu.

Samozrejmosťou návrhu na riešenie je jeho realizovateľnosť v praxi, súlad s firemnou stratégiou, so záujmami majiteľa a merateľný prínos prevyšujúci vyvolané náklady.

Pri problémoch s viacerými procesmi (strediskami, oddeleniami) odporúčame vykonať Analýzu celej firmy


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

A_Procesu.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu