Inšpirácie pre riadenie firiem

V tejto sekcii uvádzame inšpiračné články pre rôzne oblasti podnikového riadenia. Väčšina z nich bola zverejnená v odborných periodikách, ako sú Trend, Hospodárske noviny, Finančný manažment, Biatec a ďalšie, prípadne odzneli ako príspevky na konferenciách.

Séria článkov k Procesnému controllingu

(FINANČNÝ MANAŽMENT 2012 – 2013):

· Procesný controlling 5:

Aká strata je výhodná počas krízy, ak zvýšime náš potenciál?

Ak nás zasiahne kríza a klesajú nám tržby, zdá sa nám logické čo najviac znižovať náklady, aby sme sa vyhli strate. Nemusí to však byť vždy správne riešenie.

V nasledujúcich riadkoch zistíme, že počas krízy nie je potrebné dosiahnuť zisk za každú cenu, občas môže byť výhodnejšia strata, pokiaľ zlepšíme potenciál firmy a jej trhovú hodnotu. Controlling ale musí vedieť objektívne navrhnúť, ktoré náklady treba orezať a ktoré je výhodnejšie napriek strate zvýšiť.

Na stiahnutie (Procesný controlling 5.pdf)


· Procesný controlling 4:

Máme optimálne nastavené procesy?

Sprehľadnením nákladov firemných procesov urobíme prvý krok k optimálnym nákladom. V ďalšom kroku stojíme pred úlohou odhaliť, ktoré procesy fungujú ekonomicky efektívne a ktoré majú naopak neprimerané náklady bez adekvátnych prínosov. Článok ukazuje praktické riešenie pomocou jednotkových nákladov procesov.

Na stiahnutie (Procesný controlling 4.pdf)


· Procesný controlling 3:

Ako odhalíme neefektívne procesy?

Firemné procesy môžeme vnímať ako jednotlivé orgány a funkcie ľudského tela. U zdravého človeka fungujú orgány spoľahlivo a efektívne, umožňujú mu dosahovať požadované výkony a minimalizujú ohrozenia. Ako však v podniku zmeriame, či máme optimálne nastavené procesy?

Na stiahnutie (Procesný controlling 3.pdf)


· Procesný controlling 2:

Od nepresných réžií k adresným nákladom procesov

Správna výška nákladov je akýmsi „svätým grálom“, ktorý hľadajú takmer v každej firme. Ak má controlling slúžiť ako „strážca nákladov“, nevystačí s účtovnými nákladovými strediskami.

Článok približuje, ako je možné pomocou procesného controllingu preklenúť obmedzenia účtovníctva a priblížiť sa k odhaleniu optimálnej výšky nákladov.

Na stiahnutie (Procesný controlling 2.pdf)


· Procesný controlling 1:

Nevybavená reklamácia

Procesné riadenie i procesný controlling patria k náročnejším manažérskym nástrojom. Iba málo firiem na Slovensku ich naozaj efektívne využíva, hoci v súčasnom turbulentnom trhovom prostredí môžu priniesť zlepšenie výsledku hospodárenia a najmä podporiť dlhodobú úspešnosť firmy.

Príklad z praxe ukazuje, ako môže aktívne riadenie a controlling procesov znížiť náklady a zároveň zlepšiť spokojnosť našich zákazníkov.

Na stiahnutie (Procesný controlling 1.pdf)

 


 

EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE, FINANCIE, KALKULÁCIE A CONTROLLING

· Target Costing s využitím Activity Based Costing

Môže byť určitý produkt pri danej cene pre nás ziskový?

Target costing (cieľové kalkulácie) podporujú ekonomicky správne rozhodovanie najmä v oblasti produktového a zákazníckeho portfólia. Umožní vopred posudzovať ekonomický prínos nového produktu či zákazníka. Článok ukazuje, že metodika procesných kalkulácií s ABC je pre tento účel veľmi vhodným nástrojom, nakoľko dynamicky stanovuje korektné kalkulácie, ale dáva rýchlu odozvu na variantné návrhy zlepšení procesov vo vzťahu k nákladovej cene nového produktu.

Na stiahnutie (Target Costing s ABC.pdf)


· Zákaznícka orientácia s meraním ekonomickej efektívnosti

Zákaznícka orientácia sa stáva už aj na Slovensku samozrejmosťou, najmä v podnikoch, ktoré to myslia s dlhodobou úspešnosťou vážne. Po jej úspešnom zavedení sa primárne zvyšuje pocit spokojnosti zákazníkov, sekundárne sa mení „nastavenie firemného organizmu“.

Heslo zákazníckej orientácie – všetko pre zákazníka, však môže naraziť na tvrdú realitu. Individuálne požiadavky zákazníka, najmä ak ich správne nezohľadníme v našej cene a v obchodných podmienkach, môžu poškodiť našu ekonomiku.

Článok ukazuje najvhodnejšie riešenie, ako skĺbiť spokojnosť zákazníka s naším hospodárskym výsledkom.

Na stiahnutie (Zákaznícka orient-ABC.pdf)


· Začnime merať ekonomickú efektívnosť procesov

Ako systematicky monitorovať ekonomickú efektívnosť procesov a činností?

Procesné riadenie bez merania ekonomickej efektívnosti neumožní plne využiť jeho potenciál. Každé zlepšovanie skôr či neskôr narazí na potrebu znižovania nákladov. Článok vysvetľuje, ako prejsť od šetrenia k riadeniu ekonomickej efektívnosti procesov

Na stiahnutie (Meranie efekt.procesov.pdf)


· Ako zvýšiť zisk z predaja

Určite je Vám známa situácia, keď firma šetrí vo výrobe každú korunu a zlepšuje efektívnosť o desatiny percent a následne v predaji lietajú zľavy o percentá až desiatky percent. Na podporu predaja a na reklamu sú vynakladané milióny, v pohľadávkach sú viazané ďalšie desiatky a stovky miliónov korún. Dokáže takýto predaj naozaj účelne speňažiť to, čo sa vyrobilo, alebo v ňom peniaze zbytočne miznú?

Na stiahnutie (Zisk z predaja.pdf)


· Predpoklady úspešného zavedenia Activity Based Costing

Metodika Activity Based Costing môže byť prínosom pri sprehľadnení nákladov procesov, alebo pri adresných kalkuláciách produktov. Pri jej implementácii však hrozia niektoré úskalia, o ktorých pojednáva tento článok

Na stiahnutie (Predpoklady zavedenia ABC.pdf)


· Skryté rezervy pod drobnohľadom

Komplexnejší článok o skúsenostiach s využívaním ABC pri odhaľovaní skrytých rezerv vo firmách, uverejnený v Business-to-Business

Na stiahnutie (Skryte rezervy-ABC.pdf)


· Kedy pomôže Activity Based Costing firme?

Ako ovplyvní firemná zmenová energia úspešnosť zavedenia projektu (napr. ABC)

Netradične poňatý článok, ktorý prirovnáva firmu k živým organizmom a na tomto základe upozorňuje na dôležitý, i keď často prehliadaný faktor úspešnosti projektu

Na stiahnutie (Kedy pomôže ABC firme.pdf)


· Meranie prínosov zákazníckej orientácie

Šetriť na zákazníkoch, alebo do nich investovať?

Zákaznícka orientácia by nemala byť iba heslom, ale účinným nástrojom na dosahovanie dlhodobých cieľov, ku ktorým jednoznačne patrí zisk a rentabilita. Článok hľadá riešenie častého problému, keď treba plniť dynamické požiadavky zákazníkov a zároveň mať náklady pod kontrolou

Na stiahnutie (Ziskový alebo stratový zákazník.pdf)


· Zvýšené náklady na energie pribrzdili investície, alebo všetko je inak?!?

Nízky hospodársky výsledok a rast nákladov sa často akceptuje ako argument obmedzenia investícií v podniku. Na druhej strane, práve zastarané technológie, alebo zle nastavené procesy môžu byť hlavnou príčinou nedobrého hospodárskeho výsledku a straty trhových pozícií.

Riešeniu sa venuje tento článok

Na stiahnutie (Náklady pribrzdili investície.pdf)


MANAŽMENT

· Krízový manažment a fázy krízového procesu

Krízový manažment vo všeobecnosti nenastupuje až v stave akútnej krízy podniku. Už v prosperujúcom podniku treba myslieť na to, ako predchádzať možným krízam v budúcnosti. Článok vysvetľuje, že aj z nákladového pohľadu je výhodnejšie systémovo sledovať indikátory, ktoré môžu varovať pred budúcou krízou a znížiť tak náklady na jej prekonanie

Na stiahnutie (Fázy krízového procesu)