Audit Controllingu a reportingu

Úspešné firmy nešetria na každom mieste a za každú cenu, ale s prehľadom zarábajú na kvalitných produktoch, na plnení požiadaviek náročných zákazníkov a na rozumne nastavených podnikových procesoch. K úspechu im pomáha nielen racionálny plán a rozpočet nákladov, ale aj zdravý sedliacky rozum. Na finančné zdravie firmy dohliada takmer automatizovaný kontrolný systém vybraných finančných ukazovateľov.

Štandardne zabezpečuje tieto činnosti útvar controllingu, ktorý sleduje všetky podstatné oblasti hospodárenia z viacerých pohľadov (plnenie plánu, dodržiavanie rozpočtu, kalkulácie, zisk za produkty, zisk za zákazníkov, efektívnosť procesov, …). Prostredníctvom „user friendly“ reportingu sú výstupy controllingu masívne využívané v riadení.

Predpokladáme, že má Váš controlling blízko k uvedenému stavu. Napriek tomu Vám ponúkame „preventívnu prehliadku“ procesu controllingu, aby ste si potvrdili správnosť Vášho riešenia a v prípade odhalených rezerv získali inšpirácie k ich odstráneniu.


ROZSAH AUDITU CONTROLLINGU A REPORTINGU

  • Plánovanie a rozpočtovanie, riadenie odchýlok, prepojenie so stratégiou
  • Vhodnosť metodiky kalkulácií, vyhodnocovanie ziskovosti (KP) produktov a zákazníkov
  • Využívanie procesného controllingu a procesných kalkulácií (Activity Based Costing)
  • Ucelenosť, koncepčnosť a vyváženosť oblastí controllingu vzhľadom na typ a veľkosť firmy, softvérová podpora
  • Kvalita reportingu a využívanie výstupov v riadení a v odmeňovaní
  • Možnosti zlepšenia procesu controllingu


PRIEBEH A VÝSTUPY AUDITU

Informácie, potrebné k posúdeniu situácie a vypracovaniu Auditu budú špecialisti GRADIENT 5 čerpať z interných dokumentov spoločnosti a z rozhovorov s kompetentnými pracovníkmi. Pri vypracovaní auditu bude využitá interná metodika GRADIENT 5.

Výstupom Auditu bude písomná správa, v ktorej budú detailne analyzované a posudzované všetky oblasti procesu controllingu i rámcové návrhy na prípadné zlepšenie súčasného stavu. Výsledky Auditu budú prezentovaná vybraným pracovníkom spoločnosti.


TERMÍN REALIZÁCIE

Výstupy Auditu predpokladáme predložiť do 20 pracovných dní od dodania korektných podkladov.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

A_Controllingu.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu