Optimalizácia produktov

Príliš široké alebo príliš úzke portfólio výrobkov, tovaru alebo služieb znižuje náš zisk. Optimalizujme preto jeho zloženie!

Zotrvačnosťou z minulosti, alebo prehnanou horlivosťou našich obchodníkov a vývojárov môžeme dospieť k enormne širokému výrobnému sortimentu, ktorý spôsobuje neprimerané náklady nielen vo výrobe, ale aj v zásobovaní, v konštrukcii, v technologickej príprave výroby, v skladovaní i v doprave hotových výrobkov.

Vo firmách, kde dominuje výroba, môžu byť odmietané malé zákazky a výrobný sortiment môže byť príliš úzky, navyše z nízkou pridanou hodnotou a firma má malý zisk.

Niekedy je výhodnejšie vyrábať väčšie objemy aj pri nízkych cenách, v špeciálnych prípadoch prinesie vyšší zisk zákaznícka orientácia – t. j. maximálne uspokojovanie požiadaviek zákazníka, pravda za primeranú cenu.

Preto je potrebné vyhodnocovať reálne náklady na výrobky a zákazky, ktoré dodávame našim odberateľom. Spoľahlivé sledovanie nákladov na výrobky zabezpečí procesný controlling, ktorý poskytuje procesné kalkulácie i vyhodnotenie skutočnej ziskovosti výrobkov a zákaziek. Riešenie v praxi zabezpečuje softvér MonetABC.

Ekonomicko – procesný model nám poskytuje okrem ziskovosti či stratovosti výrobkov tiež údaje o príčinách daného stavu. Dynamika modelu umožní preveriť, pri akých parametroch sa výrobok dostane do zisku.

Napríklad ak je výrobok stratový kvôli malému objemu, je potrebné určiť bod zvratu, od ktorého sa stáva ziskovým.

Tieto súvislosti slúžia ako podklad pre vytvorenie ekonomicko – matematického optimalizačného modelu. Doplniť ho treba o niektoré trhové parametre, ako napríklad vývoj dopytu v závislosti od ceny, prípadne podpory predaja.

Riešením optimalizácie je návrh portfólia výrobkov spolu s ďalšími parametrami (cena, objemy, zľavy), ktoré prinesie firme čo najvyšší zisk.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Optimalizacia_sortimentu.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu