Optimalizácia nákladov


Nevhodne nastavené procesy predražujú výrobky a znižujú zisk firmy
.

Aktuálnou úlohou väčšiny firiem je znižovanie nákladov. Skôr či neskôr sa však vyčerpajú jednoduché prístupy, ako je šetrenie materiálom, energiami, znižovanie stavu pracovníkov či zásob. Firma dosiahne hranicu, za ktorou by už obyčajné šetrenie ohrozovalo plynulosť výroby, alebo dokonca budúcnosť firmy.

V takomto prípade je namieste siahnuť po sofistikovanejších metódach. Jednou z takýchto metód je optimalizácia nákladov procesov.

   Procesno – ekonomický model

Pre účely optimalizácie spravidla nepostačuje vyjadrenie nákladov v podobe nákladových stredísk. Slúžia však ako východisko pre vytvorenie ekonomicko – procesného modelu s primeranou podrobnosťou, ktorý spája procesný pohľad na firmu s ekonomickým. Model zohľadňuje všetky dôležité parametre procesov a ich vzájomné vzťahy, ako sú:

 • Vstupy (externé aj interné, vyjadrené v technických i v ekonomických jednotkách),
 • Výstupy,
 • Kapacity,
 • Náklady a viazanie kapitálu,
 • Kvalita,
 • Časové parametre,

Model je dynamický (využívame sw MonetABC), t. j. so zmenou vstupných dát, ako je cena práce, služieb, energií a pod. sa prekalkulujú dopady na náklady procesov

Ukážka časti procesno – ekonomického modelu firmy

   Vlastná optimalizácia

Procesy a činnosti, ktoré vykazujú významné neefektívnosti (obvykle od 0,5 mil. za rok), je potrebné zoptimalizovať. Pre tieto účely sa vytvára matematicko – ekonomický model, ktorý rieši vzťahy medzi vstupmi a výstupmi v procese. Sú stanovené obmedzenia (kapacity, doby realizácie), prípadne nadväznosti s ostatnými procesmi. Okrem toho je potrebné určiť optimalizovaný parameter (t.j. ktorú veličinu chceme minimalizovať alebo maximalizovať). Na výber máme technické parametre (doba realizácie, kvantita, kvalita, obrátkovosť zásob), ekonomické ukazovatele (náklady, stav zásob) alebo zmiešané (produktivita, jednotkové náklady).

Najlepšie skúsenosti sú s optimalizovaným parametrom „jednotkové náklady procesu“. Ak sa podaria znížiť jednotkové náklady procesu, klesnú i náklady výrobkov a zisk firmy narastie.

Vytvorenú matematickú optimalizačnú úlohu riešime primeranou metódou, od jednoduchých až po najrobustnejšie (napr. genetické algoritmy), ktoré si poradia s najzložitejšími úlohami.


Príklad výsledkov optimalizácie:

Činnosti hlavnej výroby pred a po optimalizácii
Podprocesy – činnosti Náklady pred optimalizáciou Náklady po optimalizáciou
Príprava materiálu 5 mil. € 5 mil. €
Vysekávanie 24 mil. € 20 mil. €
Lisovanie 30 mil. € 28 mil. €
Povrchová úprava 12 mil. € 12 mil. €
Montáž 15 mil. € 10 mil. €
Kontrola kvality 4 mil. € 4 mil. €
Ostatné činnosti a materiál 85 mil. € 80 mil. €
Činnosti výroby spolu 175 mil. € 159 mil. €

   Optimalizácia vo výrobe

Najvyššie náklady vznikajú obvykle vo výrobných procesoch. Preto bývajú prioritnými pri optimalizácii v podnikoch a optimalizačné riešenia prinášajú najvyšší nárast zisku.

Najčastejšie optimalizačné úlohy vo výrobe:

 • Optimalizácia výrobných procesov

Sú výhodnejšie špecializované pracoviská, na ktorých sa realizuje vždy jedna operácia, s prípadnými medziskladmi? Alebo je lepšie vytvoriť hniezda či fraktály? Je výhodnejší starší stroj s nulovými odpismi, ale s nákladmi na údržbu a vyšším nárokom na obsluhu, alebo by investícia do nového stroja znížila náklady príslušného procesu? Je výhodnejšie minimalizovať počet pracovníkov, spotrebu náradia a pomocných materiálov, alebo je podstatná spotreba energie?

Cieľom optimalizácie výrobných procesov je nájsť také riešenie, aby z výroby vychádzali primerane kvalitné výrobky s čo najnižšími nákladmi.

 • Optimalizácia výrobných dávok

Vyrábať len na reálnu objednávku, alebo do zásoby? Výroba v malých objemoch zvyšuje náklady na výrobu, výroba vo väčších objemoch zase môže zvyšuje náklady na skladovanie a viaže kapitál. Optimálna výrobná dávka minimalizuje všetky súvisiace náklady na výrobok až po dodanie k zákazníkovi.

 • Optimalizácia materiálového zloženia

Výrobok, ktorý požaduje zákazník, môžeme vyrobiť z kvalitných (a finančne náročných) surovín, alebo môžeme využiť lacnejšie suroviny, s ktorými je viac námahy a vyvolávajú vyššie náklady na procesy. Oboma spôsobmi dostaneme rovnako kvalitný výrobok, riešením je ten postup, ktorým minimalizujeme výrobné a materiálové náklady výrobku (náklady procesov + náklady materiálu).

 • Optimalizácia výrobných postupov

Výrobné postupy bývajú často navrhnuté bez ohľadu na náklady realizačných procesov, alebo je vlastná realizácia výroby na rozhodnutí pracovníkov vo výrobe. Ktorú operáciu je výhodnejšie urobiť na novom a ktorú na staršom stroji, na ktorej linke sa dá výrobok vyrobiť najlacnejšie? Optimalizácia výrobného postupu určí ten najvýhodnejší.

 • Optimalizácia plánovania výroby

K najnáročnejším optimalizačným úlohám patrí optimalizácia operatívneho plánovania výroby. Faktor času tu hrá mimoriadnu úlohu, veď v praxi býva nutné reagovať na požiadavky zákazníkov doslova v priebehu hodín, v prípade poruchy stroja alebo výpadku surovín ešte rýchlejšie. Optimalizácia operatívneho plánovania je riešiteľná prostredníctvom softvéru ECON Operatívny plán.

   Optimalizácia obchodných procesov

Cieľom obchodných procesov je získanie objednávok od zákazníka, zabezpečenie dodávky výrobkov až po úhradu faktúry. Využíva k tomu marketingový mix, s cieľom dosiahnuť čo najvyššie tržby a zisk.

Vysoké tržby možno dosiahnuť masívnou, ale zároveň drahou reklamou a podporou predaja, veľkým počtom obchodných zástupcov alebo nízkou cenou, prípadne dodatkovými službami pre zákazníka. Tieto faktory však zvyšujú náklady a znižujú zisk.

Zákazníci často požadujú malé objemy výrobkov a bezplatné vzorky. V niektorých prípadoch sa oplatí vyhovieť, v iných je výhodnejšie zdvorilo odmietnuť.

V praxi platí tzv. Paretov princíp, čiže 20 % zákazníkov (nemusia to byť tí najväčší) nám prinesie 80 % zisku. Ak má firma zisk z obratu menej ako 3 %, môže až 30 % zákazníkov vytvárať stratu. Stáva sa, že obchodníci vo firmách naháňajú tržby a zisk im uniká pomedzi prsty.

Optimalizácia obchodných procesov je postavená na hľadaní takého riešenia, ktoré čo najlepšie skombinuje výrobný potenciál podniku a potenciál dostupných trhov a súčasne vygeneruje najvyšší zisk

    Optimalizácia podporných procesov

Mnohé firmy kladú vysoký dôraz na výrobu, ale mimo pozornosti ostávajú podporné procesy, ako je údržba, doprava, energetika, skladovanie alebo administratíva. Dôvodom môže byť i fakt, že ich výstupy často nie sú materiálne, ale v podobe služieb.

Na odhalenie neproduktívnych nákladov je veľmi účinný ekonomicko – procesný model podporných procesov. Ďalším krokom je vlastná optimalizácia, ktorej výsledkom môže byť i outsourcing vybraných činností.

   Outsourcing versus insourcing

Pri optimalizácii procesov v podniku môžeme naraziť na situáciu, keď aj najlepšie riešenie (realizované vo vlastnej réžii) dáva horší výsledok, ako pri nákupe externej služby. Závisí to aj od zvoleného optimalizačného kritéria, ktoré môže byť kombináciou ekonomických a neekonomických parametrov. V takýchto prípadoch, pokiaľ sa nejedná o kľúčový proces, riešením optimalizačnej úlohy môže byť outsourcing. Pri ňom treba brať do úvahy i riziká, ktoré vzniknú, ak nebudeme mať v rukách realizáciu danej služby.

V praxi sa stretávame s prípadmi, keď sú niektoré externe obstarávané služby alebo ich časť pre firmu nevýhodné. Rovnaké výkony je možné dosiahnuť interne, no s nižšími nákladmi. Výsledkom optimalizácie je potom návrh čiastočného alebo úplného outsourcingu.

Špeciálnym prípadom využitia outsourcingu môže byť pri výrobkoch, ktoré nedokážeme vyrábať v našich podmienkach s tak nízkymi nákladmi, aby zabezpečili aspoň mierny zisk. Ak ich však trh požaduje, necháme ich vyrábať hoci u konkurencie a tak na nich zarobíme dvakrát.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Optimalizacia_Nakladov.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu