Znalecké a expertné posudky


Trhové ocenenia firiem, ich častí a majetku – konzultácia zdarma

Firma GRADIENT 5 spol. s r.o. je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti ako Znalecká organizácia v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č.382/2004 Z. z. a príslušných vykonávacích vyhlášok.

Pri vypracovaní znaleckých posudkov postupujeme podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Počas nášho pôsobenia sme vypracovali desiatky posudkov pre takmer všetky obvyklé účely použitia.

Využitie trhového ohodnotenia

Všade tam, kde sa vyžaduje realistické posúdenie trhovej hodnoty firmy, alebo jej časti, napríklad:

  • predaj podniku, alebo jeho samostatnej časti podniku
  • nepeňažný vklad do podniku, navýšenie základného imania (pohľadávka, časť podniku, …)
  • konkurzné a exekučné konanie
  • transformácia spoločnosti na inú právnu formu
  • delenie, zlučovanie firiem (stanovenie podielu firiem)
  • kúpa viac ako 10 % akcií alebo podielov spoločnosti (§ 59a Obchodného zákonníka)
  • stanovenie hodnoty akcií, podielu v spoločnosti, goodwillu, značky
  • realistické ocenenie aktív (majetku) a cudzích pasív a iné.

Popri spracovaní znaleckého posudku na celú firmu je možné ohodnotiť aj jednotlivé časti majetku.

 Zákony a usmernenia:

Zákon č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávaný predpisom

228/2018 Z. z.  Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

218/2018 Z. z.  Novela vyhlášky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

256/2016 Z. z.  Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

107/2016 Z. z.  Novela vyhlášky o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

254/2010 Z. z.  Novela o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

524/2009 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

47/2009 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

34/2009 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

33/2009 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

605/2008 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.

565/2008 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z.

534/2008 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.

626/2007 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

400/2006 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

500/2005 Z. z.  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

492/2004 Z. z.  Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

491/2004 Z. z.  Vyhláška o odmenách a náhradách za čas pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

490/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Znalectvo.info@gradient5.sk

alebo volajte  0905/605 069  Dr. Milan Veščičík