Podnikateľský plán

BUSINESS PLAN, PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Begin with the end in your mind! (Stephen Covey)


Úspech v podnikaní môžeme dosiahnuť náhodou, so šťastím, tvrdohlavosťou a drinou, alebo s rozumom.

Kto chce využiť najmä poslednú možnosť, pretože vkladá do podnikania veľký kapitál, alebo mu naozaj záleží na dosiahnutom výsledku, určite začne s podnikateľským plánom.

Dobrý podnikateľský plán musí byť objektívny a musí komplexne pokrývať dôležité oblasti podnikania, ako je predaj a marketing, prevádzka, výroba, nákup, ľudské zdroje. Záleží od účelu plánu (interne pre riadenie a odmeňovanie, alebo pre majiteľov či externých finančných partnerov), ktorá oblasť bude podrobnejšia a ktorú je možné zjednodušiť.

Finančno-ekonomické prepočty v obvyklej tabuľkovej forme ukazujú reálnosť dosiahnutia zámerov nielen v oblasti tržieb v jednotlivých segmentoch, ale aj tvorbu zisku, nárast zložiek majetku a riešenie jeho financovania.

Finančná analýza preukáže vývoj finančného zdravia, odhalí možné riziká a primeranosť zhodnocovania vloženého kapitálu.

Podnikateľský plán je vhodné vypracovať aspoň v troch variantoch, aby bolo zrejmé, čo možno očakávať pri odchýlení sa od optimálneho vývoja.


Ponuka GRADIENT 5 v oblasti Podnikateľský plán:

  • Posúdenie reálnosti podnikateľského zámeru

  • Návrh najvhodnejšej metodiky pripravovaného plánu vzhľadom na typ podnikania a účel plánu

  • Dohľad nad úplnosťou, logickosťou a čitateľnosťou textovej časti

  • Vypracovanie finančno – ekonomických výpočtov, analýz a tabuliek vrátane projekcie Súvahy a Výkazu ziskov a strát

  • Vypracovanie kompletného Podnikateľského plánu a jeho variantov

  • Oponentúra jestvujúceho Plánu

  • Prezentácia Plánu a komunikácia s bankou alebo s investormi

 


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

BUSINESS.PLAN.info@gradient5.sk