Praktický Controlling a reporting

Úlohou controllingu a reportingu je poskytovanie relevantných informácií pre riadenie a rozhodovanie, aby bola firma vedená k naplneniu strategických cieľov. Preto správny controlling zohľadňuje firemné a branžové špecifiká, úroveň manažérov a dokáže transformovať obrovské množstvo dát do zrozumiteľných informácií.

Controllingové informácie kopírujú oblasti rozhodovania, možno hovoriť o 4 úrovniach:

Zdroje, nákupy
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
Procesy
PROCESNÝ CONTROLLING
Produkty PRODUKTOVÝ CONTROLLING
Zákazníci ZÁKAZNÍCKY CONTROLLING

Až 80 % controllingových informácií by malo byť orientovaných na budúcnosť, pretože tam je priestor pre riadenie a rozhodovanie.

V praxi sa dostávajú informácie k svojim adresátom prostredníctvom manažérskeho informačného systému (MIS) a súborom reportov.


NÁKLADOVÝ CONTROLLING

Nákladový controlling vyhodnocuje náklady nakupovaných vstupov alebo firemných zdrojov. Tieto náklady sú evidované v štandardnom účtovníctve a sú lokalizované prostredníctvom nákladových stredísk a analytických účtov. Preto funguje vo väčšine firiem, budúcnosť je riadená prostredníctvom rozpočtovania.

Výhodou nákladového controllingu je jeho nízka náročnosť. Nevýhodou je malá použiteľnosť týchto informácií pre riadenie, dokonca môžu ohrozovať budúcnosť firmy. Zameriava sa totiž viac na dôsledky, ako na príčiny. Svojou štruktúrou neadekvátne zdôrazňuje náklady a tým i snahu o ich znižovanie, veľakrát na úkor budúcnosti.

Klasický nákladový controlling zlyháva pri snahách o sprehľadnenie nákladov procesov, o presnejšie kalkulácie výrobkov a pri potrebe vyhodnotiť skutočnú ziskovosť produktov a zákazníkov.


PROCESNÝ CONTROLLING

Riadiť firmu znamená riadiť jej procesy, spravidla s cieľom mať pod kontrolou ich náklady. Optimálne procesné náklady vytvárajú predpoklad pre dosiahnutie optimálneho zisku firmy.

Pre jeho zavedenie bývajú nasledovné dôvody:

 • Sprehľadnenie nákladov procesov a aktivít,
 • Rozumné znižovanie – optimalizácia nákladov,
 • Meranie jednotkových nákladov procesov.

Procesný controlling spravidla využíva metodiku Activity Based Costing.


Využitie procesného controllingu v praxi
:

  • sprehľadnenie ekonomickej efektívnosti podnikových činností a procesov,
  • outsourcing, benchmarking, SLM (servis level management),
  • analýza nákladovosti procesov,
  • plánovanie a rozpočtovanie podľa procesov a činností,
  • modelovanie ekonomického dopadu organizačných a iných zmien,
  • ekonomický monitoring procesov pre ISO 9000 a zákaznícku orientáciu,
  • optimalizácia nákladov procesov,
 • strategické plánovanie a modelovanie

Na podporu procesného controllingu používane obvykle softvér MonetABC


PRODUKTOVÝ CONTROLLING

Medzi základné strategické ciele patrí zisk firmy. Tento vzniká v procese predaja firemných produktov (výrobkov alebo služieb), pričom časť z nich mohla byť realizovaná so ziskom a časť so stratou.

V niektorých firmách postačujú klasické „režijné“ kalkulácie, ktorých prednosťou je najmä nízka prácnosť. Vo väčšine firiem však nemajú „režijné“ kalkulácie dostatočnú presnosť a môžu spôsobiť chybné rozhodnutia v predaji alebo v obchodnej politike. Vysoko stanovenou cenou firma prichádza o zákazky, nízka cena vyvoláva nepokrýva reálne náklady za príslušné výrobky a zákazky, preto je dlhodobo neudržateľná.

Bez ohľadu na kalkulačnú metódu produktový controlling generuje najmä tieto informácie:

 • Presné kalkulácie produktov,
 • Vyhodnotenie skutočnej ziskovosti produktov,
 • Krycí príspevok produktov
 • obchodnú štatistiku o predaji (množstvá, tržby, ceny jednotlivých produktov v časových obdobiach).

Pre výpočet procesných kalkulácií sa využíva metodiku Activity Based Costing.


Využitie produktového controllingu v praxi

 • mesačné výsledné kalkulácie produktov a ich efektívnosť (zisk, krycí príspevok), podpora pri tvorbe obchodnej politiky,
 • optimalizácia portfólia produktov,
 • modelovanie ekonomického dopadu zmien v cenách vstupov a marketingového mixu,
 • Target costing,
 • podpora pri cenových jednaniach


ZÁKAZNÍCKY CONTROLLING

Pokiaľ má firma viac zákazníkov, zákonite pri nich vznikajú rozdielne obchodné náklady, vyplývajúce z logistiky, podpory predaja, zliav či výšky pohľadávok. K zákazníkom treba pristupovať individuálne, cieľom je dosiahnuť pri každom optimálny zisk.

Cieľom zákazníckeho controllingu je sprehľadniť obchodné náklady a skutočný zisk za každého zákazníka.

Zákaznícky controlling poskytuje najmä tieto informácie:

 • individuálne obchodné náklady zákazníkov,
 • multidimenzionálna analýza zisku (produkty, klienti, segmenty trhu, obchodné siete),
 • mesačné vyhodnotenie zisku (ekonomickej pridanej hodnoty, KP) podľa klientov,
 • modelovanie ekonomického dopadu zmien v cenách vstupov a marketingového mixu,
 • optimalizácia zákazníckeho portfólia.
 • Target costing


Podpora GRADIENT 5 pri budovaní controllingu a reportingu:

  •  Vybudovanie controllingu a reportingu, zavedenie do praxe
  •  Odborné semináre a školenia
  •  Integrácia controllingového riešenia do informačného systému
  •  Optimalizácia koncepcie controllingu a metodiky kalkulácií podľa typu firmy
  •  Zaškolenie obsluhy a užívateľov
  •  Návrh užívateľsky orientovaného reportingu
  •  Metodické vedenie – dohľad pri implementácii ekonomického a controllingového softvéru
  •  Tvorba a optimalizácia ekonomicko – procesného modelu firmy
  •  Prepojenie s riadením – návrh motivačného systému, meranie výkonnosti procesov
  •  Dodávka vhodného nadstavbového softvéru a implementácia, pokiaľ nepostačuje súčasný informačný systém (MonetABC, SGX Reporting)
 •  Optimalizácia procesov, výrobkového sortimentu a portfólia zákazníkov, atď.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Controlling.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu