Organizačné štruktúry

NÁVRH A OPTIMALIZÁCIA

Organizačnú štruktúru vnímame ako nástroj na optimálne dosahovanie strategických cieľov firmy. K týmto cieľom spravidla patrí dosiahnutie a udržanie významnej pozície na trhu, uspokojovanie požiadaviek klientov, odolávanie tlaku konkurencie a zaistenie optimálneho využívania potrebných zdrojov. Najvýznamnejšími cieľmi sú finančné ukazovatele, ako je rast predaja, výška zisku, rentability, prípadne hodnota firmy alebo EVA.

Správne navrhnutá organizačná štruktúra a organizácia firmy poskytuje viaceré prínosy:

  • Efektívne rozdelenie zodpovedností a kompetencií
  • Efektívnejšie využívanie firemných zdrojov (investície, pracovný kapitál, trhová pozícia, výrobné a produktové know-how, …)
  • Previazanie smerovania firmy s dielčími cieľmi podnikových útvarov a procesov
  • Minimalizovanie vnútrofiremných konfliktov

Organizácia firmy významne ovplyvňuje jej výkonnosť. Pokiaľ je organizačná štruktúra navrhovaná „zvnútra“, vzniká riziko subjektívnosti a presadzovanie vzťahov nad pravidlami a princípmi. Preto je užitočné poveriť touto úlohou nezávislého skúseného externého partnera, ktorý maximalizuje objektivitu riešenia.


Podpora GRADIENT 5 v oblasti organizácie a organizačnej štruktúry:


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Organizacne_Struktury.info@gradient5.sk