GRADIENT 5

Spoločnosť GRADIENT 5, s.r.o. je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti SR ako Znalecká organizácia v odbore EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV, v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č. 328/2004 Z. Z. viac informácií.


Účely ocenenia firmy:

– Predaj firmy, obchodných podielov a akcií

– Zmena právnej formy spoločnosti

– Zvýšenie základného imania

– Ocenenie výšky nepeňažného vkladu

– Stanovenie reálnej hodnoty majetku firmy
pri zlúčení spoločností

– Stanovenie hodnoty vkladu spoločníka
napr. pri odpredaji podielu

– Výpočet hodnoty akcie

– Stanovenie hodnoty časti firmy

– Ocenenie pre účely konkurzného speňaženia majetku


   Kontroling a reporting pre stredné a menšie firmy bez vysokých nákladov

   Kvalitný kontroling a reporting v menšej firme nemusí stáť desiatky tisíc €, pokiaľ sa implementuje rozumne.
   Pre tento typ firiem ponúkame obsahovo rovnocenné riešenie, ako vo veľkých firmách, pokrývajúce ekonomické a finančné výsledky, analýzu obchodu a prevádzky či výsledky výroby. V prípade potreby pripájame riešenie procesných kalkulácií a multidimenzionálne vyhodnotenie profitability.
   Úsporu oproti „veľkým“ riešeniam dosahujeme najmä vynechaním drahých softvérov a zjednodušením reportov a metodík, zohľadňujúc špecifiká menšej a jednoduchšej firmy.
   Naše riešenia kontrolingu a reportingu sú otvorené a modulárne, takže pri raste firmy či zvyšovaní nárokov užívateľov je možné prejsť na sofistikovanejšie riešenia. Výhodou je, že potom už budú existovať dostatočné skúsenosti, takže bude jednoduchšie definovať požiadavky a i nová implementácia drahšieho softvéru prebehne omnoho rýchlejšie a hladšie.


   Procesný kontroling v praxi
   cyklus motivačných článkov

   Procesné riadenie i procesný controlling patria k náročnejším manažérskym nástrojom. Iba málo firiem na Slovensku ich naozaj efektívne využíva, hoci v súčasnom turbulentnom trhovom prostredí môžu priniesť zlepšenie výsledku hospodárenia a najmä podporiť dlhodobú úspešnosť firmy.
   Preto radi poskytneme aj takýmto spôsobom tipy na budovanie procesného controllingiu i na jeho využitie v praxi.

Viac informácií k článkom


 

     Externý kontroling a reporting
      Pokiaľ veľkosť Vašej firmy neumožňuje zamestnať špičkového kontrolera na plný úväzok, ale napriek tomu cítite potrebu mať financie a hospodárenie firmy pod kontrolou, ponúkame rozumný kompromis. Pomôžeme vybrať kľúčové ukazovatele vo Vašej firme a zabezpečíme ich mesačné vyhodnocovanie.


     Audit kontrolingu a reportingu

     Pre vyspelé firmy, ktoré majú úspešne zavedený kontroling a reporting, ponúkame „preventívnu prehliadku“ tohto procesu.
     Počas niekoľkých dní vyhodnotíme najmä vhodnosť metodiky kalkulácií, vyhodnocovanie ziskovosti produktov a zákazníkov, kvalitu reportingu a využívanie výstupov v riadení a v odmeňovaní, plánovanie a rozpočtovanie, riadenie odchýlok, prepojenie so stratégiou, ucelenosť, koncepčnosť a vyváženosť oblastí kontrolingu vzhľadom na typ a veľkosť firmy.

     V závere navrhneme možnosti zlepšenia procesu kontrolingu.

   Koronakríza, alebo prišla nová doba?

   Chceme sa vrátiť do pôvodného stavu, alebo ideme transformovať našu firmu do novej podoby?

   Koronakríza bola školou pre väčšinu firiem. Mnohí majitelia a manažéri firiem pochopili, že pre obdobie, do ktorého vchádzame, nie je podstatný názov vírusu či jeho mutácie, ale rýchlo sa meniaca situácia na trhoch a v podnikateľskom prostredí.
    Okrem dočasného výpadku tržieb a príjmov treba očakávať zmeny správania spotrebiteľov, ku ktorým náš tovar, výrobky a služby priamo či nepriamo smerujú. Mení sa svet ako sme ho poznali, v niektorých segmentoch menej, inde výraznejšie. Na zmenu trhu musíme reagovať aj my, ak chceme byť úspešní.
   Možno sme práve svedkom zmeny v riadení firiem a prestaneme sa hrať na hru o plnení presného plánu. Namiesto toho budeme budovať flexibilitu, kreativitu a cieľom bude čo najlepšie zvládnuť situáciu na trhu, aj keď ju vopred nepoznáme.
   Heslom dneška by nemala byť sanácia a návrat k minulosti, ale TRANSFORMÁCIA na úspešnú firmu v „novej“ dobe.
   Užitočné kroky sú:

0. prijať s pokorou to čo sa stalo aj so všetkými dôsledkami na našu firmu (je jedno, kto za čo môže, kto čo urobil a čo mohol urobiť inak, treba vypnúť negatívne emócie)

1. zanalyzovať a pochopiť dopady na naše podnikanie vrátane očakávaných zmien na našom trhu (správanie zákazníkov, konkurencie, dodávateľov, …)

2. vymyslieť varianty nášho ďalšieho pokračovania s ohľadom na naše potenciály a na finančnú kondíciu (nehľadajme len kozmetické zmeny)

3. možno je potrebné transformovať všetky oblasti, ale zohľadnime aj náš personálny potenciál na zvládnutie zmien a stanovme priority

4. nastaviť nový biznismodel a stratégiu (najlepší variant rozpracujeme do novej stratégie)

5. bezodkladne začať s realizáciou (stanovme konkrétne projekty so zodpovednými manažérmi a termínmi splnenia)

Podobne ako dobré zdravie si nekúpime za peniaze, ani premena firmy na zdravú a úspešnú sa nedá „kúpiť“ a urobiť zvonka. Nemala by dlhé trvanie. Základom zmeny je aktívny prístup majiteľa v malej firme a manažérov vo veľkých a stredných firmách.
   Naša spoločnosť GRADIENT 5 vám rada poskytne špecialistov pre odborné a metodické vedenie potrebných zmien, aby bola zabezpečená objektívnosť, komplexnosť a aby ste sa vyhli zbytočným stratám pri metóde pokusov a omylov.

Vhodným štartom môže byť jednodňový seminár pre vašu spoločnosť na tému Ako využiť krízu na obrat vo firme? Čo všetko zmeníme, aby sme boli úspešní?“

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Transformacia_po_krize@gradient5.sk