Vnútropodnikové vzdelávanie

Vo Vašom podniku si môžete vybrať kurzy, ktoré sú uvedené v časti Otvorené semináre a školenia, alebo požiadať o prípravu kurzu na konkrétne podmienky Vašej firmy, na základe analýzy Vašich vzdelávacích potrieb. Rovnako je možné všetky uvádzané verejné kurzy a tréningy realizovať aj ako vnútropodnikové, pri zohľadnení potrieb Vašich ľudí.

Výhodou uzavretého seminára je, že obsahuje presne témy, ktoré Vás zaujímajú, v dohodnutom časovom rozsahu a v prípade požiadavky i s využitím príkladov z Vašej firmy či praxe.

Už pri počte 5 účastníkov môže byť cena porovnateľná s otvorenými špeciálnymi seminármi, od 10 účastníkov je cena výhodnejšia oproti otvoreným seminárom, najmä ak sa opakujú pre viaceré skupiny.

Prehľad bežných vnútropodnikových vzdelávacích kurzov a tréningov:

Osobný rozvoj

 • Efektívna (empatická) komunikácia,
 • Prezentačné a rokovacie zručnosti,
 • Asertívne správanie,
 • Time manažment,
 • Riadenie znižovania stresu,
 • Riadenie tímov,
 • Koučovanie a sebakoučovanie,

Riadenie ľudských zdrojov

 • Analýza pracovného miesta,
 • Pracovné náplne,
 • Tréning hodnotiteľov,
 • Príprava a priebeh pracovného hodnotenia,
 • Budovanie vzájomnej zastupiteľnosti,
 • Výber a príprava ľudí do pracovných funkcii,
 • Plánovanie kariéry pracovníkov,

Controlling

 • Nákladové riadenie firmy,
 • Finančné riadenie,
 • Kalkulácie a Cenotvorba,
 • Activity Based Costing – Management
 • Návratnosť investícií,
 • Príprava hospodárskeho plánu a rozpočtu firmy,
 • Rozbory hospodárskych výsledkov firmy (mesačné, ročné),
 • Budovanie controllingu vo firme

Marketing

 • Strategické riadenie,
 • Marketingové riadenie,
 • Logistika materiálových tokov,
 • Zber informácii,
 • Komunikačný a marketingový plán,
 • Plánovanie a riadenie vzťahov k zákazníkovi,
 • Zákaznícky orientovaná firma,
 • Budovanie marketingu vo firme

Riadenie zmien

 • Kroky k ozdraveniu firmy,
 • Úspešná realizácia investícii, projektové riadenie,
 • Odstraňovanie entropie,
 • Stimulácia a motivácia ľudí – základný faktor úspešných zmien vo firme.

Dlhodobé systematické vnútropodnikové vzdelávanie:

1. Vzdelávanie vrcholových manažérov: K vzdelávaniu vrcholových manažérov pristupujeme na základe analýzy potrieb. K najčastejšie realizovaným kurzom pre vrcholových manažérov patria Manažérske zručnosti I., II., III. a IV., Praktikum MBA, Riadenie firemnej kultúry, Riadenie zmien.

2. Vzdelávanie manažérov strednej úrovne: Pri realizácii vzdelávania stredného manažmentu odporúčame absolvovať 8 vzdelávacích sústredení v rozsahu 2 dní zameraných na vyvážený rozvoj manažérskych zručností a znalostí. Celý vzdelávací proces trvá 2 roky. Priebežne sa vyhodnocuje a dopĺňa obsahová štruktúra podľa potrieb klienta.

3. Vzdelávanie majstrov a operátorov: Podobne ako pri vzdelávaní stredného manažmentu i pre líniový manažment odporúčame absolvovať 8 vzdelávacích sústredení v rozsahu 2 dní, zameraných na vyvážený rozvoj manažérskych zručností a znalostí. Celý vzdelávací proces trvá 2 roky. Priebežne sa vyhodnocuje a dopĺňa obsahová štruktúra podľa potrieb klienta.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Interne_Vzdelavanie.info@gradient5.sk