Sw pre Controlling a reporting

Controllingové a reportingové riešenia v praxi


Controlling a reporting možno v praxi realizovať viacerými spôsobmi. Technicky najjednoduchšie sa javí využiť controllingový a reportingový modul ERP (účtovného) softvéru, ktorý firma využíva.

Výhodou takéhoto riešenia je jeden dodávateľ a jedno softvérové prostredie, obvykle s prepojenosťou modulov a ich automatickou aktualizáciou.

Obmedzenia bývajú najmä:

– v nedostatočných funkčnostiach controllingového modulu, či už zo strany vstupných dát, metodiky kalkulácií a tiež reportovania pre koncových užívateľov,

– v problémovej integrácii dát z iných softvérov

– v určitej rigidite riešenia, pokiaľ chceme vidieť manažérske skutočnosti a nie daňové účtovníctvo.

GRADIENT 5 spolupracuje s viacerými štandardnými dodávateľmi ERP systémov a vieme poskytnúť metodickú podporu tak, aby manažment získal dôležité informácie o firme s minimálnou administratívnou námahou.

Navrhujeme celkovú koncepciu controllingu a reportingu podľa typu firmy a situácie, v ktorej sa nachádza, štandardizujeme reporting a optimalizujeme metodiku kalkulácií, vyhodnotenia tvorby hodnoty a plánovacieho procesu.

V mnohých prípadoch je výhodnejšie využiť nezávislú controllingovú (reportingovú) nadstavbu, ktorá dokáže automatizovane importovať dáta z rôznych informačných systémov a softvérov, v prípade potreby zavádzame nové evidencie a priebežné zbery dát (nie je nutné kupovať drahé moduly, ktorých využiteľnosť by bola neefektívna). Nad takto vytvoreným dátovým skladom navrhujeme systematický reporting s riadeným prístupom, ktorý umožňuje prezentovať nielen oficiálne výsledky z účtovníctva, ale aj manažérske pohľady na firmu a na jej dôležité oblasti.

Na podporu reportingu a controllingu v praxi využívame aj nasledujúce softvérové riešenia:

  • MonetABC – softvér na podporu Activity Based Costing, procesných kalkulácií, vyhodnotenia multidimenzionálnej profitability

viac informácií k MonetABC

  • SGX-reporting – cenovo nenáročný reportingový softvér na riadené zdieľanie firemných reportov najmä v exceli
  • GIST Intelligence – vysoko profesionálne komplexne controllingové, reportingové a plánovacie riešenie

GRADIENT 5 zabezpečuje dodávku uvedených softvérových riešení, zaškolenie užívateľov a v prípade potreby aj implementáciu v rozsahu podľa požiadaviek klienta

Controlling.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu