Komplexná analýza celej firmy


CIELE ANALÝZY

  • Nezávislé posúdenie firmy, rozbor jej silných, slabých stránok a vývojových trendov
  • Návrh opatrení na využitie potenciálu, prípadne na zlepšenie súčasného stavu firmy s dôrazom na ich realizovateľnosť v praxi.


ZÁKLADNÝ RÁMEC ANALÝZY

Ekonomika a financie:

– Základná finančná analýza (súčasný stav, trendy a primeranosť ukazovateľov typu firmy)

– Úroveň kontrolingu a manažérskych informácií,

– Previazanosť s rozhodovacím procesom

– Úroveň ekonomizácie riadenia

Riadenie a stratégia

– Úzke miesta v riadení

– Úroveň stratégie, aktuálnosť

Prevádzka a obchod

– Organizácia prevádzky (výroby) a obchodných činností

– Analýza firemných procesov, informačná podpora v rozhodovaní

– Ekonomická efektívnosť prevádzky, rezervy

Organizácia a personál

– Efektívnosť – účinnosť organizačnej štruktúry

– Úzke miesta v organizačnej štruktúre


RIEŠENIE A PRIEBEH ANALÝZY

Doba trvania analýzy je obvykle do 15 dní. V tomto čase absolvujeme osobné rozhovory s pracovníkmi firmy, návštevy prevádzky a čerpanie podkladov z rôznych zdrojov podľa potreby analýzy. GRADIENT 5 garantuje utajenie všetkých skutočností, s ktorými príde počas analýzy do styku.

Pri všetkých zistených problémoch vo firme analyzujeme ich príčiny, aby navrhované opatrenia viedli k trvalému odstráneniu slabých miest.

Pre zvýšenie efektívnosti je analýza postavená na princípe Paretovho optima (20 % úsilia prinesie 80 % výsledkov). V praxi to znamená, že do väčšej hĺbky pôjdeme len v tých oblastiach, v ktorých odhalíme najväčšie potreby zmien. Klient môže vopred zadefinovať oblasti, ktorým sa máme venovať podrobnejšie.

Klient dostane písomné zhrnutie výsledkov analýzy (30 – 50 strán vrátane príloh) s vyšpecifikovaním slabých a silných miest firmy a hlavných príčin prípadných problémov. Prílohou dokumentácie je návrh opatrení na zlepšeniu súčasného stavu firmy. Výsledky analýzy budú tiež ústne prezentované vedeniu firmy.

Pokračovaním analýzy môže byť spolupráca pri rozvoji potenciálu firmy a pri odstraňovaní vybraných úzkych miest.


VYUŽITIE ANALÝZY

– objektívne informácie o firme pri zmene manažmentu alebo vlastníka

– podklad pre závažnejšie rozhodnutie o ďalšom smerovaní firmy, napríklad pri hroziacej alebo akútnej kríze

– úvod k organizačným a personálnym zmenám až po reinžiniering

– preventívna kontrola na potvrdenie správnosti podnikateľského modelu a stratégie, preverenie rizikových miest


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Analýza_firmy.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu