Stratégia a strategický plán

Napriek nárastu dynamiky trhového prostredia potreba firemnej stratégie neklesá, skôr naopak. Čím väčšie výkyvy vonkajšieho prostredia možno očakávať, tým je užitočnejšie „pracovať s budúcnosťou“.

Kvalitná stratégia a strategický plán poskytujú viaceré prínosy:

  • Zvýšenie pripravenosti firmy na možné ohrozenia i príležitosti
  • Efektívnejšie rozhodovanie o zdrojoch a o procesoch (investície, outsourcing, obchodná politika, …)
  • Vyjasnenie smerovania firmy, zosúladenie úsilia manažérov a zamestnancov
  • Prepojenie očakávaní akcionárov s rozhodovacím procesom, zaistenie dosiahnutie očakávaní majiteľov

Pre zvýšenie účinnosti stratégie a dosahovanie strategických cieľov využívame osvedčené koncepcie Balanced Scorecard (BSC), Economic Value Added (EVA), pri tvorbe strategického modelu firmy je osožné použiť metodiku Activity Based Costing (ABC).

 

PODPORA GRADIENT 5 V OBLASTI STRATÉGIE:

  • Oponentúra alebo audit stratégie a strategického plánu 
  • Podpora pri vytváraní firemnej stratégie a strategického plánu, moderovanie SWOT analýzy
  • Zakomponovanie metódy Balanced Scorecard a EVA
  • Prepojenie s operatívnym riadením – návrh systému ukazovateľov (KPI), prepojenie s odmeňovaním a s motivačným systémom
  • Tvorba strategického controllingu
  • Odborné semináre a školenia 

 


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Strategia.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu