Služby GRADIENT 5

Znalecké a expertné posudky

GRADIENT 5, spol. s r.o. je zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti ako Znalecká organizácia v odvetví Oceňovania a hodnotenia podnikov v zmysle Zákona č.382/2004 Z. z. a príslušných vykonávacích vyhlášok. Naše znalecké posudky sú využívané najmä pri predaji podniku, alebo jeho funkčnej časti konkurzné a exekučné konanie, transformácia spoločnosti na inú právnu formu, kúpa viac ako 10 % akcií alebo podielov spoločnosti (§ 59a Obchodného zákonníka), stanovenie hodnoty akcií, podielu v spoločnosti, výšky ušlého zisku, goodwillu, značky, pre úverové konanie a ďalšie.

Analýzy a audity

V živote firmy občas nastane situácia, keď je potrebné objektívne prehodnotiť vybranú oblasť, proces alebo posúdiť firmu ako celok. Býva to pred očakávanou zmenou, pri hromadení problémov, alebo je potreba nezávislého odborného pohľadu. Okrem komplexnej firemnej analýzy býva záujem o procesný a organizačný audit, o analýzu ziskovosti výrobkov, zákazníkov, prípadne o iné odborné a objektívne posúdenia.

Optimalizácia nákladov procesov

Aktuálnou úlohou väčšiny firiem je znižovanie nákladov. Skôr či neskôr sa však vyčerpajú jednoduché prístupy, ako je šetrenie materiálom, energiami, znižovanie stavu pracovníkov či zásob. Firma dosiahne hranicu, za ktorou by už obyčajné šetrenie ohrozovalo plynulosť výroby, alebo dokonca budúcnosť firmy. V takomto prípade je namieste siahnuť po sofistikovanejších metódach. Jednou z nich je optimalizácia nákladov procesov. Najčastejšie bývajú optimalizované procesy predaja a marketingu, výrobné procesy, alebo je potreba optimalizovať procesy celej firmy.

Optimalizácia výrobného sortimentu

Zotrvačnosťou z minulosti, alebo prehnanou snahou obchodníkov môže firma dospieť k zbytočne širokému výrobnému sortimentu. Ten spôsobuje neprimerané náklady nielen vo výrobe, ale aj v zásobovaní, v technologickej príprave výroby i v skladovaní a doprave. Na druhej strane vo firmách, kde dominuje výroba, môžu byť odmietané malé zákazky čoho dôsledkom je príliš úzky výrobný sortiment, navyše často s nízkou pridanou. Neprimerane široké ale i príliš úzke portfólio výrobkov, ako i nesprávna cenotvorba znižujú zisk firmy. Preto je potrebné analyzovať skutočnú ziskovosť jednotlivých produktov vo väzbe na realizované množstvá a zľavy a s využitím matematických metód a špeciálnych softvérov optimalizovať výrobné portfólio spolu s obchodnými podmienkami.

Optimalizácia portfólia zákazníkov

Ak firma obsluhuje väčší počet zákazníkov s rôznymi obchodnými a dodacími podmienkami, môže sa strácať prehľad o skutočnom zisku za jednotlivých zákazníkov. Dohodnuté ceny, množstevné zľavy, zalistovacie poplatky, náklady na dopravu i výška pohľadávok významne ovplyvňujú reálnu ziskovosť klientov. Ak ju nepoznáme, hrozí, že firma nevie poskytnúť optimálne obchodné podmienky, zbytočne obsluhujeme stratových zákazníkov, alebo odmietame zákazníkov, ktorí by nám priniesli zisk. Na základe analýzy skutočnej ziskovosti je možné optimalizovať portfólio zákazníkov, obchodné podmienky a vhodne nastaviť interné obchodné procesy.

Controllingové a reportingové riešenia, MIS

Úlohou controllingu je poskytovanie relevantných informácií pre riadenie a rozhodovanie tak, aby bola firma vedená k naplneniu strategických cieľov. Správny controlling zohľadňuje firemné a branžové špecifiká, úroveň manažérov a dokáže transformovať obrovské množstvo dát do zrozumiteľných informácií. Až 80 % controllingových informácií by malo byť orientovaných na budúcnosť, pretože tam je priestor pre riadenie a rozhodovanie. GRADIENT 5 disponuje dlhoročnými skúsenosťami z praxe pri budovaní controllingových riešení a reportingu pre slovenské i zahraničné spoločnosti.

Implementácia Activity Based Costing / Management

Progresívna metóda vznikla pôvodne ako nástroj na presnejšie procesné kalkulácie. Okrem toho je vhodná na vyhodnotenie ziskovosti produktov, zákazníkov a distribučných kanálov. Activity Based Management prináša optimalizáciu nákladov procesov a hľadá cesty na zlepšenie hospodárskeho výsledku firmy. Zavedenie ABC je s využitím slovenského softvéru MonetABC dostupné i pre stredne veľké firmy.

Tvorba stratégie, strategické plány

Kvalitná a realistická firemná stratégia pomáha sústrediť energiu manažérov a pracovníkov správnym smerom. Stratégia pod naším vedením vzniká na workshopoch s užším i širším vedením, aby napĺňala predstavy akcionárov a zároveň bola previazaná s možnosťami na trhu i jednotlivých podnikových útvarov a procesov. Pre zvýšenie účinnosti stratégie a dosahovanie strategických cieľov využívame osvedčené koncepcie Balanced Scorecard (BSC), Economic Value Added (EVA), pri tvorbe strategického modelu firmy je osožné použiť metodiku Activity Based Costing (ABC).

Návrh organizačných štruktúr

GRADIENT 5 poskytuje komplexné služby od auditu organizačnej štruktúry cez jej optimalizáciu, zosúladenie s firemnou stratégiou, stanovením kompetencií, zodpovedností a vzájomných vzťahov, zavedenia prvkov procesného riadenia až po návrh motivačného a odmeňovacieho systému.

Podpora pri implementácii IS

Výmena informačného systému môže byť vhodnou príležitosťou na zlepšenie chodu firemných procesov, no zároveň hrozí zafixovanie zastaralých postupov a spôsobov myslenia. Väčšina dodávateľov softvéru má záujem predať svoje moduly, aj keď ich praktická využiteľnosť môže byť minimálna. Pred implementáciou IS je preto užitočné analyzovať informačné potreby procesov, objektivizovať zadanie pre dodávateľov IS a zvážiť, či chce firma v dohľadnom čase prejsť na procesné riadenie. Okrem uvedených auditov realizujeme analýzu návratnosti investícií do IS, dohľad nad implementáciou a koncepcie controllingových nadstavieb a reportov.

Semináre a školenia

Pre našich klientov i pre ďalších záujemcov organizujeme workshopy, školenia a prednášky s cieľom podporiť osobný i odborný rast účastníkov. Akcie môžu mať otvorený charakter pre záujemcov z rôznych firiem, alebo sa jedná o uzavretý workshop pre vybranú firmu, na ktorom je možné individuálne pripraviť témy a prebrať aktuálne príklady z podniku. Okrem nami organizovaných akcií pôsobíme ako lektori na seminároch a konferenciách našich partnerov. Prednosťou našich seminárov sú naše mnohoročné skúsenosti a vysoký dôraz na príklady z praxe.

Viac informácií

http://www.kalkulacie.eu/