Economic Value Added (EVA) a riadenie hodnoty

Od manažérov sa očakáva, že ich rozhodovania budú podporovať rast hodnoty firmy. Zmena organizácie procesov, investícia do nového stroja, cenová politika alebo získanie nového trhu sú rozhodnutia, ktoré môže zvýšiť hodnotu firmy, ale tiež spôsobiť pokles jej hodnoty. Preto je dôležité, aby mala firma zavedený nástroj na podporu správneho rozhodovania.
Jedným z praktických i moderných ukazovateľov je Economic Value Added (EVA, Ekonomická pridaná hodnota), ktorá koriguje účtovný hospodársky výsledok o skryté náklady na vlastný kapitál majiteľov.
Zjednodušene je možné povedať, že hodnota EVA je kladná až vtedy, ak účtovný zisk pokrýva náklady na vlastný kapitál firmy.


Prínosy metodiky EVA pre firmu

 • Slúži ako základné KPI – kľúčový ukazovateľ pre riadenie firmy a odmeňovanie manažérov
 • Sprehľadňuje tvorbu alebo stratu hodnoty v procesoch
 • Smeruje rozhodovanie k maximalizácii tvorby hodnoty
 • Zosúlaďuje záujmy akcionárov, manažérov a zamestnancov
 • Podporuje optimálny rast hodnoty firmy
Kľúčovým momentom koncepcie EVA je kalkulácia ceny vlastného kapitálu, ktorý je podľa daňového účtovníctva nákladovo neutrálny. Ak je výška vlastného kapitálu významná, je ním krytý investičný majetok, zásoby alebo pohľadávky. Pokiaľ sa neuvažuje s nákladmi na vlastný kapitál, môže to zvádzať k nehospodárnemu využívaniu firemných aktív a tým dochádza k poklesu hodnoty firmy, hoci je vykazovaný účtovný zisk.


Podpora GRADIENT 5 v oblasti EVA a riadenia hodnoty

 • Odborné semináre a školenia
 • Návrh koncepcie využitia EVA a riadenia hodnoty vo firme
 • Audit tvorby hodnoty v podnikových procesoch
 • Integrácia metodiky EVA a riadenia hodnoty do controllingového systému
 • Návrh manažérskej výsledovky, kalkulácia „ekonomického zisku“ (Economic Profit)
 • Využitie Activity Based Costing pri monitorovaní tvorby hodnoty v procesoch
 • Integrácia metodiky EVA a riadenia hodnoty do stratégie, prepojenie s konceptom BSC ((Balanced Scorecard)
 • Návrh motivačného systému na podporu tvorby hodnoty

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

EVA.info@gradient5.sk